There was an error in this gadget

Monday, January 11, 2010

Sino Ang Nagtatag Ng Relihiyong Islam?


Ang Islam ay hindi itinatag ni Propeta Muhammad (S’AWS), kaya hindi maaaring itawag sa relihiyong Islam o di kaya’y sa mga Muslim ang katawagang Muhammadism, Muhammadismo o Mohamedanismo, sapagkat siya ay tao lamang at tagapaghatid ng salita ng nag-iisang tunay na Diyos (Allah) para sa sangkatauhan. Kaya ang nagtatag ng relihiyong Islam ay ang Allah (SWT).

Sabi ng Allah (SWT) sa Banal na Qur-ân:

(( شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُواْ الدِّينَ وَلاَ تَتَفَرَّقُواْ فِيهِ )) سورة الشورى/13.

Ayon sa kahulugan ng talatang ito: ((Itinatag ng Allah (o itinakda ng Allah) para sa inyo ang relihiyong (Islam) na siyang iniatas kay Noah, at siyang ipinahayag Namin sa iyo (O Muhammad), at siyang iniatas Namin kay Abraham, kay Moises at kay Hesus, na inyong itatag (o isagawa) ang relihiyong ito at huwag kayong magkakabaha-bahagi (o magkakaiba-iba) rito)) Qur-ân 42:13.

No comments:

Post a Comment