There was an error in this gadget

Monday, April 26, 2010

(ANG MGA KAUGALIAN AT PANANAMPALATAYA NG MUSLIM SA BIBLIA)

Sinoman ang may nalalaman sa nilalaman ng Biblia, ang mga kaugalian at pananampalataya ng Muslim ay hindi maipagkakaila na ang mga Arabo at mga Muslim ang tunay na nagmana ng mga bagay na ito. Tulad halimbawa ng mga sumusunod.

1. Shahada (Pagpapatotoo sa Kaisahan ng panginoon)
Ang Pananampalataya sa Islam ay may napakahalagang pamantayan upang ang isang tao ay ituring na Muslim o hindi mananampalataya. Ito ang tinatawag na Shahada. Binibigkas ang patotoong ito na may mga saksing Muslim at binibigkas o sinasabi ang : “ As’hado anla ilaha illallah wa as’hado anna Eesa rasulullah wa as’hado anna Muhammadar Rasulullah, “ na ang kahulugan ay “ ako’y nagpapahayag na walang ibang dapat sasambahin at paglilingkuran maliban sa Allah, at ako’y nagpapahayag na si Jesus ay sugo ng Allah at akoy nagpapahayag na si Muhammad ay huling sugo at Mensahero ng Allah.” Ang Payak na mga katagang ito ang nagbibigay karapatan sa isang tao na maging kaanib sa Islam. Ngunit ang mga bagay na ito ay pamamamaraan at alituntunin ng mga naunang mananampalataya, mga sugo at mga Propeta.

Shahada sa Luma at Bagong Tipan Ang Luma at Bagong
Tipan ng Biblia ay maliwanag ipinapakilala ang tama at payak na pagpapahayag (Shahada) ng pananampalataya upang ang isang tao ay magiging katanggap-tanggap sa Dios. Ito ang pagbigkas ng Pananampalataya sa nag-iisang Tunay na Dios at pagkilala sa Kanyang mga Sugo at Propeta. Tulad halimbawa ng mga sumusunod:

“Dinggin ninyo ako, O Juda, at ninyong mga taga Jerusalem; sumampalataya kayo sa Panginoong ninyong Dios, sa gayo’y matatatag kayo; sumampalataya kayo sa kaniyang mga propeta, sa gayo’y giginhawa kayo.(2 Cronica 20:20)

“ At nangyari, sa oras ng paghahandog ng alay sa hapon, na si Elias, na Propeta ay lumapit , at nagsabi, Oh Panginoon, na Dios ni Abraham, ni Isaac, at ni Israel, napakilala ka sa araw na ito, na ikaw ay Dios sa Israel, at ako ang iyong lingkod. At aking ginawa ang lahat na bagay na ito sa iyong salita.(I Hari 18:36)

“ At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Dios na tunay, at siyang iyong isinugo, samakatuwid baga’y si Jesucristo.(Juan 17:3)

(PAGDARASAL AT PANANALANGIN)
Ang pananalangin at pagsamba sa wikang Arabic ay Salaah ay isa sa haligi ng Islam at ito’y itinuturing na pinaka-pangulong panulok ng relihiyon. Narito ang halimbawa o pamamaraan at oras na itinakda ng Dios sa pananalangin na ginaganap ng mga Muslim na nakalahad sa Biblia (Tignan din ang balangkas na Tungkulin ng tao sa Tunay na relihiyon)

(Pagpapatirapa (Sujud)
(Sa pagsamba at pananalangin (Salaah)
Ang isang Muslim sa kaniyang pagsamba at pananalangin ay nagpapatirapa at inilalapat ang kaniyang nuo at ilong sa lupa. Ang mga halimbawang ito ay binanggit sa Biblia, katulad nina:

Si Jesu-Crsito
“ At lumakad siya sa dako pa roon, at siya’y nagpatirapa, at nanalangin.(Mateo 26:39)

Si Moises at Aaron
‘‘At si Moises at si Aaron ay umalis sa harap ng kapulungan at napasa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan,at nangagpatirapa (Numeros 20:6)

Si Josue
“ ... at si Josue ay nagpatirapa sa lupa at sumamba.(Josue 5:14)

Si Abram
“ At nagpatirapa si Abram; at ang Dios ay nakipag-usap sa kaniya.(Genesis 17:3)

Si Elias
at siya (Elias)ay yumukod sa lupa at inilagay ang mukha sa pagitan ng kanyang mga tuhod (nagpatirapa) 1Mga Hari 18:42)

Mga Angel
Sila (mga Angel) ay nangagpatirapa sa harapan ng luklukan at nangagsamba sa Diyos.(Apocalipsis 7:11(Revelation7:11)
(MGA ITINAKDANG ORAS SA PANALANGIN AT PAGSAMBA)

Ang panalangin at pagsamba ay tungkulin ng isang matapat na Muslim. Sa loob ng isang buong araw (24 oras) ay may 5 ulit na pagdarasal at pagsamba ang ginaganap ng mga Muslim. Ito ay tinatawag na Fajr ( Dasal sa madaling araw), Dhuhor ( Dasal sa Tanghali), Asr ( Dasal sa Dapit Hapon), Magreb ( Dasal bago lumubog ang Araw), at Isha ( dasal sa Gabi). Ang Biblia ay nagbigay din ng ganitong mga panahon ukol sa pagsamba at pagdarasal.

1). Fajr (Dasal sa Umaga)
“O Panginoon, sa kinaumagaha’y didinggin mo ang aking tinig; Sa kinaumagahan ay aayusin ko ang aking dalangin sa iyo, at magbabantay ako.(Mga Awit 5:3; 8:3)
2). Fajr, Dhuhor at Isha
“ Sa hapon at sa umaga, sa katanghaliang tapat, ako’y dadaing, at hihibik; at kaniyang diringgin ang aking tinig.(Mga Awit 55:17)
3). Asr
“ Si Pedro at si Juan nga ay nagsipanhik sa templo nang oras ng pananalangin, na ikat-tatlong oras ng hapon.(Mga Gawa 3:1)

4). Fajr hanggang Magreb
“ Mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog niyaon. Ang pangalan ng Panginoon ay pupurihin.( Mga Awit 113:3)
(PAGTAAS NG KAMAY SA PANANALANGIN)
Ang Muslim kung nagnanais na dumalangin at magsumamo sa Panginoon para sa anomang kahilingin ay itinataas at nagsusumamo sa Panginoon para sa anomang kahilingan ay itinataas ang mga kamay na ang mga palad ay nakabukas sa kalangitan. Ang pinakamagandang halimbawa nito ay ginawa ni Ezra. Ganito ang nakasulat sa Nehemias 8:6 : “ At si Ezra ay pumuri sa Panginoon, na dakilang Dios. At ang buong bayan ay sumagot: Siya nawa, Siya nawa, na may pagtataas ng kanilang mga kamay: at kanilang iniyukod ang kaniyang mga ulo, at nagsisamba sa Panginoon na ang kanilang mga mukha’y nakatungo sa lupa.”

(PAGHUGAS BAGO MANALANGIN AT SUMAMBA)
Ang paghuhugas o Wudu ay isa sa mga kinakailangang gawin bago ang isang Muslim magsagawa ng pananalangin at pagsamba, at bago matulog. Ang bagay na ito ay isinalarawan ng Biblia kung paano isinasagawa. Ganito ang paglalarawan : “ At kanilang inilagay ang hugasan sa pagitan ng tabernakulo ng kapisanan , at ng dambana, at sisidlan ng tubig upang paghugasan. At si Moises at si Aaron at ang kaniyang mga anak, ay nagsipaghugas doon ng kanilang kamay at paa; pagka sila’y pumapasok sa tabernakulo ng kapisanan, at pagka sila’y lumalapit sa dambana ay nagsisipaghugas sila; gaya ng iniutos ng panginoon kay Moises.(Exodo 40:30-32)
(PAG-ALIS NG SAPIN SA PAA)
Bago Pumasok sa Bahay sambahan
Ang kalinisan ay bahagi at kabilang sa pananampalatayang Islam, lalo na ito’y isang alituntunin bago manalangin. Malinis na kapaligiran, katawan, damit ang kinakailangan bago magsagawa nito. Hindi lamang ito, pati na ang Mosque ay inilaan para sa mga sumasamba at kinakailangan ito’y
malayo sa karumihan.

Sa pamamagitan ng pag-alis ng ating mga sapin sa paa na maaaring magdala ng maruming bagay sa loob ng bahay sambahan, bilang pag-iingat ay dapat na ipatupad ito. Ang ganitong paraan ay ipinatupad at isinasagawa rin ni Moises at ng iba pang lingkod ng Dios. Basahin ang mga sumusunod na halimbawa:

“ At sinabi, huwag kang lumapit dito, hubarin mo ang iyong panyapak sa iyong mga paa, sapagkat ang dakong iyong kinatatayuan ay banal na lupa.” (Exodo 3:5)
“... ay si Josue ay nagpatirapa sa lupa at sumamba ... at sinabi ng hukbo ng Panginoon kay Josue, hubarin mo ang
iyong panyapak sa iyong paa; sapgkat ang dakong iyong kinatatayuan ay banal, at ginawang gayon ni Josue.(Josue 5:14, 15)
Masjid (Ang Bahay Panalanginan)
Ang tawag sa isang lugar na pinapanalanginan ay “Masjid sa salitang Arabic” o “Bahay Panalanginan. Sa Inglis, ang salitang Mosque ay nagmula sa salitang kastila na “mezquita”. Ang salitang ito ay nagmula sa Arabic na Masjid, na ang salitang ugat ay “ sajda” na ang ibig sabihin sa Arabic ay pagpapatirapa at pagsamba. Ito ang tawag sa bahay sambahan ng mga Muslim. Sa Biblia, tinawag ni Jesus ang templo sa Jerusalem na “Bahay Panalanginan,” nangangahulugan ng Masjid.(Mateo 21:13).
(PAGTUTULI SA ANAK NA LALAKI)
Ang pagtutuli sa mga anak na lalake ng Muslim ay isang kautusan na ipinagkaloob kay Abraham mula sa Dios bilang palatandaan ng tipan ng Kanyang pangako (Lucas 2:21). Hindi lamang ito para sa pangkalinisang bagay kundi higit sa lahat ay palatandaan ng pagkilala sa tipan ng Dios kay Abrham (Geneisis 17:9-14). Ang tipang ito ay hindi maaaring mawalan ng bisa, sapgkat ito’y magpawalang hanggan tipan Sinoman na humiwalay sa kasunduang ito, ay humiwalay din sa pangako na ipinagkaloob kay Abraham.
(PAGSUSUOT NG LAMBONG (VEIL) NG MGA KABABAIHAN)

Kaugalian ng mga kababaihang Muslim na magsuot ng lambong o talukbong (veil) sa kanilang ulo. Bilang masunuring babaeng Muslim, hindi niya kailangang magladlad ng kaniyang kagandahan sa mga tao sa pamamagitan ng hindi paglalagay ng talukbong, paglalagay ng make-up at iba’t-ibang abubot sa katawan upang akitin ang mga kalalakihan. Ang magpaganda ay hindi masama ngunit ito’y para lamang sa paningin ng kaniyang asawa at hindi para sa mata ng ibang kalalakihan.
Napatunayan sa karanasan ng lipunan na ang kaugalian sa makabagong kasuotan o ayos ng mga kababaihan (sexy clothes) ay nagdadala sa kanila sa kapahamakan. Ang pagladlad ng kagandahan ng kababaihan ay mahabang talakayan, ngunit isa sa dahilan kung bakit ang isang babaeng Muslim na may takot sa Dios ay dapat niyang ingatan ang kaniyang sarili sa masamang mata ng kalalakihan at nagdadala sa kanilang damdamin na mang-init at makagawa ng kasalanan at maaari pa rin na hindi na igalang ang kababaihan.Sinabi sa Biblia ang ganito: kung ayaw magtalukbong ang isang babae,magpaahit na siya ng buhok,yamang kahiya-hiya sa babae ang magpaahit o magpagupit ng buhok,dapat siyang magtalukbong.(I Corinto 11:3-6 ihambing sa genesis 24:65)
(MGA HINDI IPINAHIHINTULOT NA KAININ AT INUMIN)

Ang Islam ay relihiyon ng pagtuturo ng kalinisan, kalusugan at kapayapaan ng ating mga kaluluwa sa buhay na ito sa ating daigdig. Dahil sa bagay na ito, ang Dios ay nagbigay ng gabay sa mga tao kung ano ang di dapat at dapat na kainin at inumin upang mapanatili ang ating kalusugan. Narito ang ilan sa nakasulat sa Biblia tungkol sa mga bagay na ipinagbabawal.
(PAGKAIN NG LAMAN NG BABOY)
“At ang baboy, sapagkat may hati ang paa at baak, datapwat hindi ngumunguya, at karumal-dumal nga sa inyo. Huwag kayong kakain ng mga laman ng mga iyan, at ang bangkay ng mga yaon ay huwag ninyong hihipuin; mga karumal-dumal nga sa inyo.(Levitico 11:7-8 ihambing sa Duetronomio 14:8 at Isaias 66-15-16)
(PAGKAIN NG MGA NAMATAY NA HAYOP)
“Huwag kayong kakain ng anomang bagay na namatay sa sarili.” (Duetronomio 14:21)
“ Dahil dito’y ang hatol ko, ay huwag nating gambalain yaong sa mga Gentil ay nangagbalik-loob sa Dios; Kundi sumulat tayo sa kanila, na sila’y magsilayo sa mga ikahahawa sa dios-diosan, at sa pakikiapid, at sa binigti, at sa dugo.” (Mga Gawa 15: 19-20).
(PAG-INOM NG NAKALALASING NA INUMIN)
“ Ang alak ay manunuya, ang matapang na alak ay manggugulo; at sinomang napaligaw sa kaniya ay hindi pantas,... Huwag kang mapasama sa mga mapaglango;.. Sapagkat ang manlalasing at ang mayamo ay darating sa karalitaan, Sinong may kapanglawan, Sinong may pakikipagtalo, Sinong may daing, Sino ang may sugat na walang kadahilanan? Sino ang may maningas na mata? Silang nangaghihintay sa alak; Silang nagsisiyaon upang humanap ng pinaghalong alak. Huwag kang titingin sa alak pagka-mapula, pagka nagbibigay ng kaniyang kulay sa saro, sa huli ay kumakagat ito na parang ahas at tumutukang parang ulupong. Ang iyong mga mata at titingin ng mga katuwang bagay, at ang iyong puso ay nagbabadya sa mga mandarayang bagay.” (Mga Kawikaan 20: 1; 23:20-21, 29-32)
(PAGBATI NG ASSALAMO ALAIKOM)
(ANG KAPAYAPAAN AY SUMAINYO)

Kilala sa buong mundo na kapag narinig mo ang isang tao na nagwika o bumati ng Assalamo Alaikom, katiyakan o agad na masasabi na siya ay isang Muslim. Ito’y pagbati at isang uri ng pagnanais sa kapwa na magkaroon ng kapayapaan. Ang mga propeta (sa Biblia at Qur’an) at mga Muslim ay naging kaugalian ang pagbati nito. Si Jesus sa kaniyang pagpasok sa silid ay binati niya ang kaniyang mga alagad ng: “ Ang Kapayapaan ay sumainyo” (Juan 20:19, 20). Binigyan din niya ng alintuntunin ang mga alagad na sa bawat bahay na kanilang papasukan ay igawad ang pagbating ito. (Mateo 10:12, 13)
Ang mga sipi mula sa Biblia ay patotoo na ang mga Muslim ang tunay na tagasunod at yumayakap sa mga aral na ipinahayag ng Propeta at Sugo ng Dios. Ito’y sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga halimbawang ipinakita nila. Ganito ang sinabi ni Jesu Cristo para sa kanyang mga tunay na tagasunod: “ Sapagkat kayo’y binigyan ko ng halimbawa, upang gawin naman ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo…Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila’y nagsisisunod sa akin;” (Juan 13:15; 10:27). Lalong higit pa, ang Qur’an ay nagsabi ng ganito:“ Katotohanan, nasa inyo ang isang magandang halimbawa na nasa Sugo ng Allah (si Muhammad) para kaninoman na umaasa sa Allah at Huling Araw, at lagi nang inaalala ang Allah.” (33:21). Dahil nga rito, ang mga Propeta at si Muhammad ang ating huwaran sa paraan ng pagkilos, gawa, salita at mga alituntunin sa buhay.

No comments:

Post a Comment