There was an error in this gadget

Thursday, March 24, 2011

“Laking pagtataka ko kung bakit isinasagawa ng mga Muslim ang lahat ng mga halimbawang ito na dapat sanang isinasagawa ng mga Kristiyano dahil nasa
AISHAH (Josie) TIMPAC DIMASHKIAH
BAGUIO CITY

Assalamu alaikum. Ang aking hangarin sa pagsasalaysay ng aking karanasan

ay para sa Allah (swt) lamang. Maaaring makatulong ito sa mga taong naghahanap ng

katotohanan at mapagtantong matatagpuan lamang ito sa Islam, Insha Allah. Dati po

akong nabibilang sa Anglican Denomination


Alhamdulillah, nagbalik-Islam po ako o naging Muslim humigit-kumulang mga
tatlong taon na ang nakararaan. Unang-una, nagpapasalamat ako sa Allah (swt) sa
Kanyang patnubay, at gayundin sa aking mahal na asawa, sa aking bayaw, at sa
Darul Hijra Foundation (Baguio Branch) na naging daan upang nalaman ko ang
tungkol sa Islam. Sa tulong ng Allah, nagkaroon ako ng kakayahan upang magsaliksik
at maging matibay ang aking pananampalataya. Other efforts to find the truth without
Allah’s Divine Guidance may even lead one astray.

Kung atin pong tanawin ang nakaraan, nauna ko pong nalaman ang tungkol sa
Islam sa aking bayaw na taga-Mindanao. Ipinaliwanag niya sa akin ang pangunahing
turo sa Islam, ang tunay na aspeto ng Kaisahan ng Nag-iisang Diyos, at ang kaibahan
ng Islam at ang Kristiyanismo. Noong pana-hong yaon hindi ako gaanong interesado o
seryosong alamin ang ibang relihiyon. Nakatuon ang buhay ko noon sa masasa-yang
sandali---only to enjoy teenage life! Besides, natanim sa aking isipan na pare-pareho
ang lahat ng relihiyon kung kaya’t hindi mahalaga sa akin ang bagong relihiyon na
mag-uutos kung ano ang aking gagawin samantalang nagsasabi ang kasalukuyan
kong relihiyon ng “Jesus died for our sins or he has already redeemed us from our
sins”. Kaya’t maliwanag na hindi na kailangan pang magsisi sa mga maling gawain
dahil iniligtas na ako.

Dahil sa tiyaga ng aking bayaw sa pagpapaliwanag ng katuruan ng Islam sa
aming pamilya, nagsimula akong magduda sa aking pananampalataya, lalung-lalo na
sa katuruan ng Divine Trinity, at ang paniniwalang tinubos ng Diyos (Jesus) ang
kasalanan ng tao sa pamamagitan ng kanyang pagkapako sa krus at tuluyan na itong
namatay. Sinimulan kong suriin ang dating paniniwalang ito nang bukas-puso at
isipan. Sadyang napakahirap tanggapin ang mga bagay na ito sa katwiran ng tao.
Salungat ito sa paniniwala sa Nag-iisang Diyos. Tama ‘yong sinabi ni Jesus Christ
(pbuh) sa Mark 12:29 sa Bibliya: “The first of all the commandments is, Hear, O Israel:
The Lord our God is one Lord”. “Pakinggan mo Israel, ang Panginoon nating Diyos ay
iisa”. Sabi niya “panginoon natin” ibig sabihin kasama siya sa sumasamba sa nag-
iisang Diyos kaya’t malinaw na hindi siya Diyos. Sinuri ko rin ang doktrinang 3 in 1
God. Noong namatay ang Diyos-anak na si Hesus, kasama bang namatay ang Diyos-
ama? HINDI! Kaya ang ibig sabihin hindi sila iisa. Kaya naman noong ipinako sa krus
si Jesus Christ, siya’y sumigaw, “My God, my God, why have you forsaken me?” ang
ibig sabihin nito, Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Sa mga katagang
yaon, kung gagamitin natin ang ating katwiran at ang ating katalinuhan, makikita
nating mayroon ding Diyos si Hesus. Ang sinasamba ring Diyos nina Abraham,
Moses, Noah, David, at ni Muhammad. Ang Allah (swt ) na nagsugo sa lahat ng mga
Propeta ang Siya ring sinasamba ng mga Muslim.

“God (Jesus) died for our sins”, this is a wrong doctrine that stands behind every

corruption. For example, it dis-courages the doing of good and it encourages people to

neglect and cancel the laws and commandments of God and to commit sin while

depending on a promise of love and forgiveness from God”.

Nang mawari ko ang kawalang-katarungan at hindi katanggap-tanggap na

katuruan at paniniwala ng aking nau-nang relihiyon, nagsilbi itong inspirasyon sa akin

na magbasa ng iba pang aklat tungkol sa comparative religion. Sa aking patuloy na

pagbasa at pagsaliksik, I was surprise upon knowing that Muslims and not the

Christians ang gumagawa sa mga bagay na nabasa ko sa Bibliya. Tulad halimbawa

ang pamamaraang pagdarasal ng mga Propeta kasama na rito si Jesus (as),

nagpapatirapa sila kung magdasal, nag-aayuno sila katulad ng pag-aayuno ni Jesus

(as) ng 40 days, ipinagbawal sa bibliya ang pagkain ng karne ng baboy, at si Mary

noon ay nagtatakip ng buhok na karaniwang ginagawa ng mga babaing Muslim.

Laking pagtataka ko kung bakit isinasagawa ng mga Muslim ang lahat ng mga

halimbawang ito na dapat sanang isinasagawa ng mga Kristiyano dahil nasasaad ito

sa kanilang Bibliya.

Dahil sa aking natuklasan, nag-decide po akong mag-aral pa tungkol sa katuruan

ng Islam at ang kasaysayan nito sa pamamagitan ng suportang aklat ng Islamic center

sa aming lungsod.The best thing that fascinated and caught my attention in Islam is

the concept of pure worship of the Oneness of God which is not present in other

religions. I learned that Islam is the Perfect Way of Life that suits any circumstances

and at any time. It is logical, rational, and very comprehensive. So, without hesitation, I

immediately declared my Shahada last January 23, 1997 when I was in fourth year

high school, Alhamdulillah. Allah guides whom He wills. I am very grateful that Allah

guided me at an early age.

Noong mga unang buwan ng aking pagbabalik-Islam hindi pa po ako gaanong

practising Muslim dahil sa mga environmental influences which I encountered lalo na

ang aking mga magulang na mahigpit na tumututol sa aking pagbabalik-Islam. I was

obliged to conceal my belief. Nahihiya po akong magsuot ng hijab noong una dahil

nakatira kami noon sa non-Muslim area at nag-aaral ako sa katolikong unibersidad.

Takot akong mapagtawanan o sitahin ng mga tao, at maging tampulan ng pansin kung

magsusuot ako ng hijab.

Sa pamamagitan ng Habag ng Allah (swt) nakilala ko ang aking asawa na siyang

naggabay at nagbigay ng lakas ng loob sa akin upang magampanan ko nang lubos

ang katuruan ng Islam. Lagi niyang itinutuwid ang mga mali kong gawaing labas sa

katuruan ng Islam. Alhamdulillah at pinagkalooban ako ng Allah ng isang matiyaga at

maalalahaning kabiyak ng puso in this worldly life at sa mga ispiritual na paniniwala.

Habang umuusbong ang kaalaman ko tungkol sa Islam at sa pagpatuloy ng pag-inog

ng panahon, dito ko napatunayan ang malaking kaibahan ng dating kong paniniwala

na siya ngayong nagpapatibay at nagpapalapit sa aking paniniwala sa Allah.

Alhamdulillah, nararamdaman ko na ngayon ang kaligayahan, kapayapaan at

kasiyahan sa aking buhay. Noon dati akong matatakutin, subali’t pinalalahanan ako ng

aking asawa na dapat akong magtiwala sa Allah. Sinabi pa niya, magsama-sama man

ang lahat ng masasamang tao upang gawan ako ng pinsala, hindi nila ito magagawa

kung walang kapahintulutan ang Allah (swt). Of course, as a new Muslim for almost

three years now, problem, obstacles, hindrances and difficulties occurred, but I don’t

consider them as downfall, instead as challenges. For I believe that the truth shall

always prevail. I know that Allah (swt) had given the task to every Muslim to propagate

Islam to non-Muslims. So I appeal to anyone, who is looking for the truth, who isseeking the greatest fulfillment of their lives, just try to study and learn about Islam.

May Allah guide us always to the straight path. Ameen.

No comments:

Post a Comment