There was an error in this gadget

Thursday, March 31, 2011

ANG KONSEPTONG "DIYOS AMA"

Ang katawagang "Diyos Ama" ay hindi ginagamit ng mga Muslim sapagkat ang "ama" ay nagpapahiwatig ng isang katangian ng tao. Ang Allah (swt) ay hindi ipinanganak ng sinuman at hindi rin Siya nagkaanak. Tunay na napakaganda ng Konsepto ng Islam tungkol sa Diyos. Maliwanag nitong binigyang pagkakaiba at pagitan ang anumang katawagang nararapat sa Diyos na hindi maaaring matagpuan sa katawagang umuugnay sa isang nilikha lamang. Ang paggamit o pagtawag ni Jesus (as) bilang "Ama" sa Diyos ay isang metaporikal na pagtawag lamang at hindi literal na pagtawag na karaniwang ginagamit ng tao. Karaniwang ginagamit ang metaporikal na "ama" sa makalumang panahon. Ang "Ama" sa metaporikal sa kahulugan ay maaaring "Tagapagsimula o Tagapagtatag (founder). Maging sa ating bansa, metaporikal din ang ginagamit sa pagbibigay tag-uri o pagkilala sa mga dakilang tao. Halimbawa: ang Pangulong Manuel L. Quezon ay siyang tagapagsimula (founder) o tagapagtatag ng wikang Pilipino, kaya naman siya ay tinaguriang "Ama ng Wika". Kaya nga ang Islam ay ganap na umiiwas sa anupamang masalimuot na kataga na maaaring magdulot ng pagaalinlangan o maling kaispan tungkol sa malinis at wagas na pagkakilala sa Nag-iisang Tunay na Diyos. Ang Nag-iisang Tunay na Diyos ay walang katulad, walang kapantay, nag-iisang may ganap na kapangyarihan, katarungan, kagandahan, karunungan, at walang sinuman at walang anuman ang maaaring ihambing sa Kanya. Batid Niya ang lahat ng bagay na nalalantad at nalilihim. Batid Niya ang lahat ng mga nasa karagatan, nasa kalupaan at nasa kalangitan. Walang makaaarok o makasusukat ng Kanyang kakayahan at Kapangyarihan.

Wednesday, March 30, 2011

PIRATED PERO DI HALATA;

Sangalan Ng Allah, Ang Mahabagin, Ang Maawain


Ang pirata ay tulisan dagat. Sapanahon ngayon ay nasa siyudad na ang mga tulisan. Dahil namimirata na ng DVD. Kaya ang resulta ay hinahabol ng batas ang pirated DVD. Ang pinaka karumal-dumal na gawain ay ang pamimirata ng pananampalataya na wala tayong kamuwangmuwang na ang nasaniban pala natin ay pirated na pala. Pag relihiyon ang pinag-uusapan ay kaluluwa ang nakataya. Dahil ito ang landas na pabalik tungo sa buhay na walang hanggan. Pero pag nagpabaya tayo o kontento na tayo sa kinagisnan natin pinirata lamang sa mga pagano tiyak impiyerno ang bagsak natin.

Una natin alamin ang pagbigay sa pangalan ng mga buwan ng kalindaryo natin ay hango sa mga pangalan ng Roman Pagan god Ruler.

1.January- ay pangalan Roman god Janus.
2.February- galing sa latin Februa,ibig sabihin kadali- sayan ,Dahil ang mga Romano ay fiesta ng kadalisayan sa ika 15th araw pangalawanag buwan.
3.March-siyempre pa pangalan ni Mars god of war.
4.May- galling sa pangalan ni Maia the goddess of growth or increase.
5.June, July, at August ay galing sa pangalan ng mga paganong Romanong personalidad.

Noong panahaon Constantine the Great year 325 ay nagpatawag ng pagpupulong na tinawag na NICAEA councel.Dinaluhan ng 318 bishops,karamihan ay taga silangan at 5 lang ang taga kanluran noong Mayo 20 hanggang hulyo 25. Ang pagpupulong na ito ay dina- luhan ng ibat-ibang sekta at duminasyon. Dahil sa taon 306-337 ay siya ang super power sa panahon na ito. Ang pananampalataya ni Constantino ay Sol Invictus, (Sun god.)sumasamba sa araw. Samantalang karami- han sa nasasakupan niya ay Kristiano. Dahil sa angkin talino at pamumulitika ay Inilipat niya ang pagsamba dati ay sabado ngayon sa lingo na (Sun-day)malapit na sa Sun god (Sol Invictus).

At ang accomplishment ng Nicaea councel ay pagtanggap sa furmula of faith na Trinity na naging Nicaea Creed (June 19,325) na si Atanacius ang author galing ng Alexandria Egyp na isa ring paganong suma- samba sa araw.

Pagkaraan ng apat na siglo ang mga kristiano ay dito na nagsimula ng panggagaya sa mga paganong paniniwala at Gawain. Ang pinaka importanti ay ang tatlo sa iisang panginoon (trinity) Ang Ama ang Anak ang Ispiritu. Itong paniniwala ay matatagpuan sa mga sinauna tulad nito.
mga diyos ng Ehipto; Ra(diyos ng araw at punong diyos), Osiris (diyos ng kamatayan),Isis(asawa ni osiris),diyosa ng kalikasan at ina ng diyos) and Horus (ang anak ni Osiris at diyos ng liwanag)

mga diyos ng Babylonia; Baal(ang diyos ng araw),Samiramis (ang birhen )at Nimrod (ang banal na anak)

mga diyos Buddhismo; Si Guatama (ang banal na espiritu ),si Maya (ang birheng ina)at si Buddha,ang anak (na siyang pinaglihi ni Maya nang siya ay napuspos ng espirito santo) at siyang tumubos,namatay at nabubuhay na mang-uli

mga diyos ng Griyego/Romano; Zeus /Jupiter(hari ng mga diyos), Artes/Diana(mga diyos ng pagsilang)at Mitra (ang diyos ng liwanag).

mga diyos ng Hindu Triad(trinidad);Brahma (ang lumikhang diyos), Vishnu (ang tagapagligtas na diyos)at Siva (ang diyos ng pagwasak).Ang mga makabagong Hindu ay itinuturing si Krishna na anak ni Divachi,ang birhen,bilang si Vishnu na diyosang nagkatawang tao.Si Krishna ay tagapagligtas,siya ang tumubos ng kanilang mga kasalanan,kailangang magbata,siya ay pinako sa krus,namatay at pagkatapos ay nabuhay na mang-uli

Ang Allah ay nagsabi sa Banal na Qur`an

Katotohanan,hindi sumasampalataya ang mga nagsasabi:”Si Allah ay isa sa tatlo (sa Trinidad)”Data puwa`t wala ng iba pang Diyos (na karapat-dapat na pag-ukulan ng pagsamba) maliban sa Nag-iisang Diyos (Allah).(Qur`an5:73)

Walang ni isang Sugo na nagturo ng Trinidad.

Sa Lumang Tipan si Moeses ay nagturo.

Deuteronomio 6:5”Pakinggan mo O Esrael, Ang Panginoong Diyos ay Isang Panginoon.”
Sa Bagong Tipan si Hesus nag sabi.

Markus 12:29”Pakinggan mo O Esrael , ang Panginoon natin ay Diyos ay isang Panginoon.”


Sa Banal na Qur`an si Muhammad(sakap)ay napag-utusan
(Qur`an 112:1-4) “Ipahayaaag O (Muhammad):Siya ang Allah,Ang tanging Isang Diyos,Allah,Walang hanggang Ang kaganapan.Walang anak o di ipinanganak At sa Kanyay ay Walang Makakatulad.

Iniulat ni Abu Musa (RA) Ang Propeta(sakap) ay nagsabi, “Ang halimbawa ng Muslim,Hudyo at Kristiano ay katulad halimbawa: Ang lalaking nangangailangan ng trabahante sa gawain mula umaga hanggang takipsilin na may kabuoan bayad.Ang mga trabahador hanggang tanghali ay tumigil na.At sinabi hindi na naming kailangan ang pera na susuweldohin na napag-usapan at kalimutan na natin. Ang lalaki ay nakiusap parin na wag iwan at tapu- sin na lang para tanggapin ang suweldo. Pero tumanggi at umalis. Ang lalaki ay tumanggap muli ng pangalawang trabahante sinabi kumpletohin lang ang na sinimulan ng naunang nagtrabaho at ang tatanggapin nasuweldo ay buong araw! At sila ay nag trabaho hanggang dasal sa hapon. Ngunit sila ay umayaw narin at sinabing kalimu- tan na ang napag-usapan natin .Sayo nalang ang pera . Naki usap muli ang lalaki na tapusin na lang ang nalalabi at kakaunti na lang!Pero tumanggi parin. Pagkatapos noon ay tumanggnap parin ng ibang trabahante para tapusin ang nalalabing oras na sinimulan ng naunang grupo hanggang takipsilin.At tinanggap nga nila ang su- weldo pati narin ang nauna sa kanila.Yan ang halimbawa ng mga taong ito (Muslim)at ng liwanag na kanilang tinanggap ng buong puso.”(sahih al Bukhari Vol.2 Hadith No.467)

Ito ang halimbawa ng tatlong grupo Hudyo,kristiano at ang Muslim. Ang unang group ay mga Hudyo dumating sa kanila si Moses tinanggap nila, Pagdating ni Hesus itinakwil nila.Pangalawang grupo, Kristiano timanggap si Moses at Hesus, Pagdating ni Muhammad itinakwil nila. Pangatlong grupo. Muslim tinanggap si Moses,Hesus at Muhammad(sakap).Kaya ang Muslim ang tumanggap ng liwanag at tamang landas sa Allah(SWT).

Katotohanan ang relihiyong tatanggapin ni Allah ay Islam. (Qur`an 3:19
Si Allah ay hindi nag –ankin ng anumang anak (na lalaki o supling),gayundin ay walan kailanman na anumang katambal Niya;(at kung mayroon mang iba pang Diyos), ang bawat diyos ay kukuha sa anumang kanyang nilikha…. . (Qur`an 23:91).

Ang Christmas tree ay pinaka maliwanag na simbulo ng selebrasyon na kupya sa mga Paganong Gawain. Prechris- tian era sa Northern Europe. Ang mga tao diyan ay nanini- wala na ang masamang ispirito ay siyang sanhi ng pagka-lagas ng mga dahon sa taglamig at napag alaman nila na ang evergreen tree ay hindi nalalagas ang mga dahon. Kaya napag tantu nila na meron taglay na pangtataboy sa masamang ispirito. Panahon ng taglamig ay kumidlat at nabali ang sanga ng evergreen tree, kinuha at ipinasuk sa bahay para pangtaboy sa masamang ispirito.Ito ay papolar sa Germani lamang noong 1840`s.

Kahit na ang paglalagay ng mga ilaw na ginagawang dikurasyon sa bintana,pintuan paikut na ilaw ay kupya sa mga Paganong sumasamba sa araw.
Jeremias:10:2 Huwag ninyo tularan ang mga ginagawa ng ibang mga bansa (mga pagano).
Mitra –was the Persian sun god,His birt also of avirgin Mother took on the 25th of December Christmas and Easter were the most important festival of the Mitraits the have seven sacraments,The most important of which were babtism,confemation and Eucharistic, supper and which the communicants partook of the divine nature of Mitra under the species of bread and wine.

Ang pagsamba ng mga propeta nakasaad sa Biblia ay ang pagpapatirapa.halimbawa;SI Jesus,Joshua,Moises,Aaron, Abraham,Elias at ang walang kaduda-duda ay ang mgaAnghel na sa tuwed na landas o tunay na pagsamba.

At bakit ba ang mga Kristiano mgayon ay sumasamba ng ibat-ibang paraan. Dahil ba sa turo ng paganong si Pablo

Ang pang lilinlang ni Pablo sa tunay napagsamba.

1-Sainyong pagtitipon,May await,May magtuturo ,May maghahayag ng kalooban ng Diyos(1 corinto 14:26).
2-At samasamang ipahayag ang inyong damdamin sa pamamaagitan ng mga salmo,mga imno at mga awiting Ispiritual (Efeso 5:19).
3-Ibat iba ang paraan ng paglilingkod,Ngunit iisa lamang ang Panginoon pinaglilingkoran(1 corinto 12:50).

Tagumpay si Pablo sa mga nag-aangkin Kristiano dahil ang turo niya ang nagwagi.

Ang kanilang pagdalangin sa tahanan ni Allah (alalong baga ,ang pagdalangin ng mga paganong Arabo sa Ka`ba sa Mak kah noon una) ay wala ng iba maliban sa gumagwa ng ingay mula sa kanilang bibig at palakpakan ng kanilang kamay. Kunggayon,inyong lasapin ang kaparusahan dahilan sa in-yong kawalang ng pananampalataya.(Qur`an 8:35).

Sa mga muslim pala matatagpuan ang mga Gawain ni Jesus na ipinakita niya sa Biblia tulad Halimbawa;

Pagsaksi sa nag- iisang Diyos.
Pagsamba na nagpapatirapa.
Pag-aayuno.
pagbati ng kapayapaan
Pagpatubo ng balbas na tinatawag na Sunna.
Pagpa patuli.
Paghuhugas o paglilinis bago magdasal. Ito`y nakasaad sa Biblia. Pagtatanggal ng sapin sa paa.
Paghuhugas bago pumasok sa Simbahan.
Pagtatalukbong o Belo sa mga babae.
Ito`y iilan lamang sa mga Gawain ng mga Propeta o mga taong sumampalataya sa Panginoon na di mo makikita sa Kristiano.


Kaya ang sabi ni Jesus sa (Juan 12:43 )
Sapagkat iniibig nila ng higit ang kaluwalhatian sa mga tao kay sa kaluwalhatian sa Diyos.

Sa mgayon ay masyadong talamak na ang Pirata o gumagawa ng mga bagong pangalan o sekta 35,000.na rehistro sa SEC.At sa dami ng Biblia ng ibat-ibang sekta na nagsasarili na ngVersion o sa bawat taong nag-rerevision ginawa na nilang factory, producer ng salita ng Diyos ang mga sarili nila pero lalo lang lumala,Dahil ang resulta ng mga revision ngayon ay tadtad ng kamalian,kalituan at kasalungatan.


Kung gayon, kasawian (sa kaparosahan )sa nga sumusulat ng Aklat sa kanilang sariling mga kamay at nagsasabi :”Ito ay mula kay Allah:,upang kumita lamang sa pamamagitan nito ng isang maliit na halaga! Kasawian (sa kaparusahan)sa kanila, sa anumang sinu- lat ng kanilang mga kamay at kasawian (sa kaparusa- han )sa kanilang anumang kanilang kinita.(Qur`an 2:79)

www.aminbandao87.blogspot.com

SI HESUS SANG-AYON SA BIBLIA;

SA NGALAN NG ALLAH, ANG MAPAGPALA, ANG MAHABAGIN


1. Ang Diyos ay Nakababatid sa Lahat,
Subalit si Hesus (SAKap) ay Hindi

Kung ang tatalakayin ay ang tungkol sa Araw
ng Paghuhukom, si Hesus (SAKap) ay nagbigay
ng malinaw na katibayan ng pagkakaroon ng
hangganan ng kanyang karunungan, ito ay noong
sabihin niya na: “Subalit tungkol sa Araw (day) at
sa oras ay walang sinumang tao ang nakatatalos,
wala, ni ang mga anghel na nasa kalangitan, ni
ang anak, kundi ang Ama lamang.” (Markos 13:32,
Mateo 24: 36).
Subalit batid ng Diyos ang lahat. Ang karunungan
Niya ay walang hanggan. Na si Hesus (SAKap) sa
kanyang sariling pagtanggap, na hindi nakababatid
kung kailan darating ang araw ng paghuhukom, ay
isang malinaw na katunayan sa lahat, na siya kung
magkagayon ay hindi Diyos.

2. Ang Diyos ay Makapangyarihan sa Lahat,
Subalit si Hesus (SAKap) ay Hindi

Noong si Hesus (SAKap) ay makagawa ng
mga himala, tinanggap niya sa kanyang sarili na
ang kapangyarihang taglay niya ay hindi mula sa
kanyang sarili kundi mula sa Diyos, ito ay noong
sabihin niya na: “Katotohanang sinasabi ko sa inyo,
ang anak ay hindi makagawa ng anumang bagay
mula sa kanyang sarili, kundi kung ano lamang ang
nakikita niya sa Ama.” (Juan 5:19) At muli ay sinabi
niya na: “Ako sa aking sarili ay walang anumang
magagawa: Humahatol ako sang-ayon sa aking
naririnig at ang hatol ko ay makatarungan: Sapagkat
hindi ko ninanasa ang sarili kong pagnanais kundi
ang pagnanais ng Ama na Siyang nagsugo sa akin.”
(Juan 5:30)

3. Ang Tunay na Diyosay Walang Kinikilalang
Diyos, Subalit si Hesus (SAKap) ay
Nagkaroon ng Diyos

Ang Diyos ang Siyang tunay na Hukom at
Kanlungan ng lahat, at Siya ay hindi tumatawag ni
nananalangin kailanman. Subalit Hesus (SAKap) ay
umaamin na mayroong Iisa lamang na sinasamba
at Siya rin na kanyang pinagdarasalan noong siya
ay nagwika na: “Aakyat ako sa aking Ama at sa
inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos.” (Juan
20:17) Isinigaw rin niya noong habang siya ay
nakabayubay sa Krus na: “Diyos ko, Diyos ko, bakit
mo ako pinabayaan?” (Mateo 27:46)

Kung si Hesus (SAKap) ay Diyos, hindi kaya
ang sumusunod na pananalita ang nararapat
niyang isigaw: “Sarili ko, Sarili ko, bakit mo ako
pinabayaan?”

Mawawalan ng kabuluhan ang kanyang pananalita
kung gayon ang kanyang sasabihin o isisigaw ng
mga sandaling iyon. Noong nasa halamanan ng
Getsemani, siya ay nanalangin: “O Ama ko, kung
maari ay ilayo Mo sa akin ang saro ng paghihirap
na ito: Gayunman, hindi ang kalooban ko kundi ang
kalooban Mo ang siyang mangyari.” (Mateo 26:39)

Si Hesus (SAKap) ba sa puntong ito ay nanalangin
sa kanyang sarili? Na si Hesus (SAKap) sa kanyang
sariling pagtanggap at sariling mga gawa ay
kumilala, sumamba, at nagdasal sa Iisa lamang na
Diyos ay malinaw na pagpapatunay na siya ay hindi
Diyos.

Walang sinuman ang nakahihigit sa Diyos at
walang sinuman ang makapagtuturo sa Kanya.
Subalit si Hesus (SAKap) ay kumilala sa Iisang
nakahihigit sa kanya na tuanay na lumikha sa santinakpan.

4. Pagnanais ay Nagmumula Tanging sa
Kanyang Sarili

Maari din na ang pinakamalinaw na palatandaan
na mayroon tayo, na ang Diyos at si Hesus ay
mayroong magkaibang katangian at kung kaya sila
ay hindi iisa at hindi magkatulad ay ang pananalita
na muling nanggaling sa bibig ni Hesus (SAKap)
noong sabihin niya sa Juan 14:28; “Ang aking Ama
ay nakahihigit sa akin,” at noong may tumawag sa
kanya bilang isang mabuting guro sa Lukas 18:19,
na ang kanyang isinagot ay “Bakit mo ako tinawag
na mabuti? Walang mabuti kundi Isa lamang, at
iyon ay ang Diyos.” Karagdagan pa na si Hesus
(Sakap) ay nagpakita ng malinaw na pagkakaiba
sa pagitan niya at ng Diyos noong sabihin niya na;
“Kung tunay na ang Diyos ay inyong Ama, iibigin
ninyo ako, sapagkat ako ay nagmula sa Diyos.
Hindi ako naparito sa ganang sarili ko lamang kundi
isinugo Niya ako.” (Juan 8:42)
Si Hesus (SAKap) ay nagpakita ng malinaw
na katibayan ng pagiging mababa niya sa paningin
ng Diyos kaysa sa pagiging magkatulad nila noong
sabihin niya sa Lukas 22:42 na “Hindi sa sarili
kong kagustuhan kundi sa Iyo.” At sa Juan 5:30

.” At sa Juan 5:30
naman ay “Hindi sa sarili kong kalooban ang
aking sinusunod kundi ang kalooban ng nagsugo
sa akin.” Na tinatanggap ni Hesus (SAKap) na
hindi siya naparito sa daigdig sang-ayon sa sarili
niyang pagkukusa kundi siya ay inutusan na gawin
ang gayon, na kinikilala niya ang isang nakahihigit
sa kanya at pinasinungalingan niya ang kanyang
sariling kagustuhan alang-alang sa pagpapatunay
ng pagnanais ng iba (ang sa Diyos) kaysa kanya,
at ito ay nagbibigay ng malinaw na katibayan na
si Hesus kailanman ay hindi ang Pinakadakila,
hindi ang Kataas-taasan at kung kaya siya ay hindi
diyos.

5. Subalit si Hesus (SAKap) ay may Dugo at
Laman

Ang Kristiyanismo ay naniniwala na ang tao
ay nilikha ng Diyos sa Kanyang wangis o anyo.
Puti, itim, o anuman, babae o lalaki? Ito ay sang-
ayon sa Genesis 1:26; “At ang Diyos ay nagsabi,
‘Likhain natin ang tao sa ating wangis, gawin natin
siyang kalarawan natin.” Subalit ang talatang ito
ay sumasalungat sa sinasabi sa Isaiah 40:18 at 25
na ang sinasabi ay, “Saan ninyo ihahambing ang
Diyos? at sa anong anyo Siya iwawangis?” “Kanino
ninyo iwawangis ang Diyos o Ako ay itutulad?’ wika
ng Diyos na Banal.” Tingnan din ang Salmo 89:6
“Sapagkat sino sa kalangitan ang maaaring ihambing
sa Panginoon? Sino sa mga anak ng malalakas ang
maaring itulad sa Panginoon?” Sa Jeremias 10:6-7
naman ay, “Wala ng ibang gaya Mo, Yahweh

SI HESUS SANG-AYON SA BANAL NA QUR’AN;

SA NGALAN NG ALLAH, ANG MAPAGPALA, ANG MAHABAGIN

1-Hesus (SAKap), ang Mensahero ng Diyos

“Alalahanin! Ang mga anghel ay nagwika: ‘O
Maria, katotohanang ang Allah ay nagkaloob sa
iyo ng isang magandang balita ng isang Salita
mula sa Kanya: ang kanyang magiging pangalan
ay Hesukristo, ang anak ni Maria, marangal sa
daigdig na ito at sa kabilang buhay, at kasama ng
mga malalapit sa Allah: siya ay magsasalita sa mga
tao mula sa kanyang duyan hanggang sa kanyang
paglaki. At siya ay mabibilang sa mga matutuwid.’”
Sinabi niya (Maria) “O Panginoon ko! Paano ako
magkakaroon ng anak gayong wala naman ni isang
lalaki ang nakagalaw sa akin? Sinabi niya (Anghel
Gabriel): “Gayunman, nililikha ng Allah ang bawat
naisin Niya: Kapag itinakda Niya na mangyari ang
isang balak, sinasabi lamang Niya na “maging” at
ito ay mangyayari. At ituturo ng Allah sa kanya
ang Aklat (Qur’an at ang karunungan [sunnah]),
at Batas at ang Ebanghelyo. At siya ay (itatalaga
bilang) isang Mensahero sa mga angkan ng Israel
(na may dalang mensahe na) “Naparito ako sa inyo
na mayroong Tanda mula sa inyong Panginoon, na
sanhi nito na gagawa ako ukol sa inyo mula sa luwad
ng anyo ng isang ibon at ito ay hihingahan ko, at ito
ay magiging isang tunay na ibon sa kapahintulutan
ng Allah; At pagagalingin ko ang mga isinilang bulag
at ang mga ketongin, at bubuhayin ko ang patay
sa kapahintulutan ng Allah; At ipahahayag ko sa
inyo ang inyong kinakain at ang inyong iniingatan
sa inyong mga tahanan. Katotohanan, naroon ang
isang tanda mula sa inyong Panginoon kung tunay
na kayo ay sumasampalataya; “Naparito ako sa
inyo upang patotohanan ang Batas na nauna sa
akin at upang ipahintulot ang Bahagi ng Batas na
ipinagbawal sa inyo noong una; Naparito ako na
mayroong Tanda na mula sa inyong Panginoon.
Kung kaya matakot sa Allah at magsitalima kayo
sa akin. Ang Allah ay ang aking Panginoon at ang
inyong Panginoon; kung kaya sambahin ninyo Siya.
Ito ang landas na matuwid.” (3:42-51)

2. Siya ay Hindi Humigit sa Pagiging Isang Mensahero

“Ang kristo, na anak ni Maria ay hindi humigit sa
pagiging isang Mensahero. Maraming mensahero
ang dumating na nauna sa kanya. Ang kanyang
Ina ay isang babaeng makatotohanan. Kapuwa sila
kumakain ng kanilang pang-araw-araw na pagkain.”
(5:75)

3. Siya Ay Kahalintulad Ni Adan

“Ang kahalintulad ni Hesus doon sa Allah ay
si Adan; Nilikha Niya siya mula sa alabok, at
pagkatapos ay sinabi sa kanya na “maging” at ito
ay naging gayon.” (3:59-60)

4. Siya ay hindi anak ng Diyos

“At ang mga Hudyo ay nagsasabing; ‘Si Uzair
(Ezra) ay anak ng Allah, at ang mga Kristiyano
naman ay nagsasabing ang Kristo (Hesus) ay anak
ng Allah. Iyon ay isang pananalitang nagmula sa
kanilang mga bibig. Tinularan lamang nila ang
sinasabi ng mga hindi mananampalataya noong
una. Ang sumpa ng Allah ay mapapasa-kanila, sila
ay lubhang nangaligaw palayo sa katotohanan.
(9:30)

“At kanilang sinasabi: “Ang Pinakamaawain ay
nagsilang ng isang anak (lipi o mga angkan) [katulad
ng sinasabi ng mga Hudyo tungkol kay Uzair] na
siya ay anak ng Allah, at ang mga Kristiyano naman
ay nagsasabi na Siya ay nagsilang ng anak [Hesus
(Mesiyas) (SAKap)] at ang mga

pagano naman ay nagsasabi na Siya ay nagsilang
ng mga anak na babae (mga Anghel, atbp.)”
Katotohanang isang napakasamang bagay ang
inyong tinuturan. At sanhi nito, ang mga kalangitan
ay halos mapunit at ang kalupaan ay halos
magkadurog-durog, at ang mga bundok ay halos
magsiguho, dahil sa pagtatakda nila ng isang anak
(o lipi o mga bata) sa Pinakamaawain (Allah).
Subalit hindi karapat–dapat sa (Kaluwalhatian ng)
Pinakamaawain (Allah) na Siya ay magkaroon ng
anak. Walang anumang nasa mga kalangitan at
kalupaan na magsisiparoon sa Allah kundi bilang
isang alipin.” (19:88-93)

“Sabihin! Siya ang Allah, (ang) Iisa, Allah, ang may
sapat na pinagkukunan (walang pangangailangan).
Siya ay hindi nagka-anak at hindi ipinanganak, at
walang anuman ang sa Kanya ay maihahambing o
maitutulad.” (112:1-4)

5. Siya ay Hindi Diyos

“At alalahanin! Sinabi ng Allah: “O Hesus na
anak ni Maria! Sinabi mo ba sa mga tao, ‘Sambahin
ako at ang aking Ina bilang mga Diyos bukod pa
sa Allah?’” Sinabi niya (Hesus): “Luwalhati sa Iyo!
hinding–hindi ko masasabi kailanman ang anumang
bagay na wala akong karapatan (na sabihin). Kung
may sinasabi man ako na gayong bagay, tiyak na
ito ay iyong mababatid. Talso Mo ang anuman na
nasa aking kalooban subalit ang sa Iyo ay hindi ko
nalalaman. Sapagkat Ikaw lamang ang may lubos
na kaalaman sa lahat ng mga nalilihim. Wala akong
sinabi sa kanila maliban sa kung ano ang iniutos Mo
sa akin na sabihin, at ito ay “Sambahin ang Allah,
ang aking Panginoon at inyong Panginoon.” At ako
ang saksi sa kanila noong ako ay kasa-kasama pa
nila: noong iakyat Mo ako, Ikaw na ang naging saksi
sa kanila, at Ikaw lamang ang nakakasaksi sa lahat
ng mga bagay. Kung parurusahan Mo sila, sila ay
mga alipin Mo, at kung sila ay Iyong patatawarin,
Ikaw lamang ang dakila sa Kapangyarihan, ang
Pinakamatalino.” (5:116-118)

6. Siya ay Hindi Naipako sa Krus

“Na kanilang (mga Hudyo) sinabi (ng may
pagmamayabang) ‘Napatay namin ang Kristo
(Mesiyas, Hesus) ang anak ni Maria, ang Mensahero
ng Allah’ Subalit hindi nila siya napatay, ni naipako
sa krus subalit gayon lamang ang ipinakita sa
kanila (ng Allah). At sila na mayroong ibat–ibang
pagkaunawa tungkol sa mga pangyayari ay lubos
ng pag-aalinlangan, at mga haka-haka lamang na
kanilang sinusunod, sapagkat katotohanang hindi
nila siya napatay. Ang katotohanan ay iniakyat siya
ng Allah doon sa kanya: At ang Allah ang Dakila sa
Kapangyarihan, lubos ang Karunungan.” (4:157)

Tuesday, March 29, 2011

Mga Asawa ng Phophet Muhammad Skap

Wives of Muhammad

Khadijah bint Khuwaylid

Sawda bint Zamʿa

Aisha bint Abi Bakr

Hafsa bint Umar

Zaynab bint Khuzayma

Hind bint Abi Umayya

Zaynab bint Jahsh

Juwayriya bint al-Harith

Ramlah bint Abi Sufyan

Rayhana bint Zayd

Safiyya bint Huyayy

Maymuna bint al-Harith

Maria al-Qibtiyya

Sunday, March 27, 2011

BKIT BA TAYO NILIKHA NG DIYOS(ALLAH)?

SA NGALAN NG ALLAH ANG MAHABAGIN ANG MAAWAIN


IPINAHAG NG ALLAH SA BANAL NA QUR'AN;

At hindi Ko nilikha ang mga Jinn at mga Tao maliban na tanging sambahin lamang Ako.(Quran51:56)

Sabi ni Hesus (skap) ayon sa bibliya:

Joh 17:3 At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Dios na tunay, at siyang iyong sinugo, sa makatuwid baga'y si Jesucristo.

Ang tanging layunin lamang ng Panginoon sa sanlibutan ay paglingkuran lamang siya. ngunit ang mga tao ay gumawa pa ng mga relihiyon batay sa pangalan ng tao tulad ng Kristiano na hinango sa pangalan ni Hesus Kristo; Budismo sa pangalan ni Buddha; Konfusiasmo sa pangalan ni Confucius; Marsismo sapangalan ni Karl Marx, o sa pangalan ng tribo gaya ng Judaismo sa tribo ng Judea; Hinduismo sa tribo ng Hindus.

Ang anumang sinasamba ninyo maliban sa Kanya ay wala ng iba kundi mga pangalan lamang na inyong kinatha, kayo at ang inyong mga ninuno,
na rito si Allah ay hindi naggawad ng kapahintulutan.
Ang pagpapasiya ay kay Allah at wala ng iba. Kanyang pinag-utusan kayo na sambahin lamang Siya(sa Kanyang pagiging Tangin Isa)"ito ang tunay
na matuwid relihiyon ,ngunit ang karamihan sa tao ay hindi nakakaalam.(Quran12:40)

Kapatid kung kayo ay nagbabasa o nanaliksik ng relihiyon ay isama narin ninyo ang Islam para sa gayoy meroon kayong maipagkumpara, at alin patnubay ang piliin sa lumikha ba o sa kinatha ng tao.

Saturday, March 26, 2011

NASA SA IYO ANG PASIYA KUNG ANONG LANDAS ANG IYONG SUSUNDIN KAPATID!

SA NGALAN NG ALLAH, ANG MAPAGPALA, ANG MAHABAGIN

Sa kabila ng patuloy na paninira at panunuligsa ng kanluran at mga bansang kanilang naimpluwensiyahan,sadyang kapuna-puna na marami pa ring tao sa buong daigdig ang pumapasok sa pananampalatayang islam.sinuman ang matapat na naghanap ng katotohanan at nagnanais na matamo ang kapayapaan ay tiyak na matatagpuan lamang niya ito sa islam.siya ay malayang yumakap sa islam maging ano man ang kanyang lahi,kulay o katayuan sa buhay.

Ang lahat ng mga Propeta tulad ng mga sumusunod:Noah, Abraham,Moses, Hesus,
at Muhammad(sakap)ay iisa lamang ang inihatid na mensahe sa sangkatauhan,ito ay ang sambahin at pagsilbihan lamang ang nag-iisang Diyos,ang Allah,at huwag gumawa ng kasama niya sa kaniyang kaluwalhatian.

Huwag hayaang lumampas ang ganitong pagkakataon na mabasa ang Banal na Qur’an,ang bukod tanging banal na aklat ng Diyos na nasusulat sa dalisay at orihinal nitong kapahayagan.
Alamin ang katotohanan hinggil sa tunay na relihiyong ipinadala ng lumikha bago sumapit sa atin ang itinakdang kamatayan,katiyakan,kapag ang tao ay patay na,hindi na siya maaaring bumalik pa sa mundong ito upang doon magpasiyang yakapin at sundin ang relihiyong ibinigay ng Dakilang lumikha(Allah)

KAPATID…!

Tuklasin mo ang kinasasaniban mong relihiyon at isama muna rin ang Islam,at sanay hindi maging kiling ang iyong isipan sa katotohanan upang sa ganun ay magkaroon ka ng maipagkumpara at mapagpilian,sapagkat noong 2005 ang rami ng naka rehistro sa Sec.na relihiyon dito sa Pilipinas ay humigit na 35,000 sekta,lalo na sa buong mundo.

Ito ang buod ng mensahe na ito,na iisa ang relihiyon ibinigay ng diyos sa lahat ng kaniyang mga nilikha,ang relihiyong Islam.at ganoon din naman,ito rin ang kauna-unahang relihiyong niyakap ng ating mga ninunong Pilipino nang sila ay magising sa katotohanan,at sinunod nang may kabanalan.

Alalahanin,hindi ito bagong relihiyon na ipapalit sa pananampalatayang iyong pinaniniwalaan sa ngayon,bagkus,ito ang dati mong relihiyon na kanilang pinalitan.
Panahon na upang piliin mo ang relihiyong iyong ipamumuhay dito sa munda hanggang sa kabilang buhay.kung ikaw ay nailihis,o ikaw man ay kanila lamang iniligaw…ikaw ay magpasya….
Piliin mong sundin ang kalooban ng dakilang diyos,ang Allah(swt)

ANG ALLAH AY NAGBIGAY NG BABALA IPINAHAYAG NIYA SA BANAL NA QUR’AN (3 : 85)

At sinuman ang maghanap ng ibang relihiyon maliban sa Islam,kailanmay hindi ito tatanggapin sa kaniya,at sa kabilang buhay siya ay mapapabilang sa mga taong ang mga Gawain ay nawalan ng kabuluhan.

IPINAHAYAG NG ALLAH SA BANAL NA QUR’AN (5:3)

Sa araw na ito ay pinaging ganap ko ang inyong relihiyon para sa inyo,at nilubos Ko ang aking paglingap sa inyo, at aking itinakda sa inyo ang
Islam bilang inyong relihiyon.

AYON SA BIBLIYA IPINAHAYAG NI HESUS (SAKAP)

PANAHON NA UPANG GUMISING KAYO SA PAGKATULOG (ROMA 13:11)

MAKILALA NINYO ANG KATOTOHANAN, AT ANG KATOTOHANAN ANG MAGPAPALAYA SA INYO (Juan 8: 32)

PAMAMAALAM NI PROPHETA JESUS AT PROPETA MUHAMMAD (SKAP)

SA NGALAN NG ALLAH, ANG MAPAGPALA, ANG MAHABAGIN


HULING MENSAHE NI PROPETA HESUS (SAKAP)

Itataas Ako Ng Diyos Mula Sa Lupa,At Ipapalit Niya Ang Isang Traydor Upang Ang Lahat Ay Makapaniwala Na Siya Ay Ako;Gayun Pa Man,Kapag Siya Ay Namatay Ng Isang Napakasamang Pagkamatay,Ako Ay Mananatili Sa Kahihiyang Ito Ng Mahabang Panahon Sa Mundo.Subali't,Sa Panahon Ng Pagdating Ni Mohammed,Ang Banal Na Sugo Ng Diyos,Ang Kadusta-Dustang Dangal Ay Maglaho Sa Akin;(The Gospel Of Barnabas,Chapter 112)

SA BIBLIYA AYON KY JESUS SKAP:

Mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ninuman!sapagkat maraming paririto sa aking pangalan,na magsasabi,ako ang Kristo!at marami silang mailigaw(Mateo 24 : 4-5)

ANG HULING SERMON PAMAMAALAM NG PROPETA MUHAMMAD(SAKAP)

O mga tao,wala ng darating pa na Propeta o Sugo
pagkatapos ko,At wala na ring pananampalataya na sisibol.

Pakinggan ang sinasabi ko.Mayroon akong iiwan na dalawang bagay sa paglisan ko, ang Quran at ang Sunnah(Hadith).Sundin ninyo ito at hindi kayo maliligaw. Mag-ingat sa manlilinlang at bantayan ninyo ang inyong relihiyon.Iparating sa iba ang mga sinabi ko at ang iba ay gayon din.at inyong tinanggap ang akin pahayag na mas higit na mapalad ang wala dito na tatanggap.Saksi ang Allah(SWT) naiparating ko na ang inyong mensahe.

http://www.barnabas.net

BKIT ALLAH ANG TAWAG NG MGA MUSLIM SA DIYOS?

SA NGALAN NG ALLAH, ANG MAPAGPALA, ANG MAHABAGIN


MISMO ANG ALLAH ANG NAGPAKILALA KONG ANO ANG ITATAWAG SA KANYA:

ATING MABABASA SA BANAL NA QUR’AN(20:14)

Katotohanan! Ako ang Allah! Walang ibang diyos na tunay maliban sa akin, kayat sambahin ako at mag-alay ng Palagiang pagdarasal bilang pag-alaala sa akin”

Ang Allah ang tanging tagapaglikha ng lahat ng bagay na ating nakikita at hindi nakikita.

AYON SA BANAL NA QUR’AN(32:4)

Ang allah ay (siyang)lumikha ng mga kalangitan at ng kalupaan at ng lahat ng nasa pagitan nito.

Allah ang personal o pansariling pangalan ng dakilang diyos.si allah ay hindi lamang diyos ng mga muslim bagkus siya ang tangi at nag-iisang Diyos ng lahat ng mga nilalang sa buong santinakpan. siya ay tinatawag na Eloha sa Hebreo, ang wika ni Propeta Moises (sakap) at Elli sa aramaik ang wika ni Propeta Hesus(sakap)ang salitang Allah ay wikang Arabic.sapagkat ang Hebreo,Aramaik at Arabik ay magkakapatid na wika,
ito ay nangangahulugan lamang na ang Eloha,Elli, at Allah ay isa at magkakatulad.bagamat ang salitang allah ay isinasalin(sa wikang Filipino)na diyos o (sa Wikang Inglis)na God,ito ay hindi angkop na kahulogan at hindi Naaakma
sa kanyang kaluwalhatian.ang salitang allah sa wikang Arabic ay walang ganap o tuwirang kahulugan kung isa-Salin sa ibang wika.

ang salitang allah ay nangangahulugan ng tanging isa.na siya ay walang kahati o katambal sa kanyang pagka-diyos.
siya ay hindi maaaring iugnay sa mga iba pa na pinangalanang diyos,halimbawa,ang iba ay nagsasabi na si hesus,ang anak ni maria ay diyos, si Buddha ay diyos,si Krishna Ay diyos, atbp… ang salitang Allah ay hindi maaaring paramihin Upang magkaroon pa ng kasama si allah, samakatuwid,si allah ay hindi maaaring iugnay sa iba pa o maging pangmaramihan. Siya ay nananatili at namamalaging isa at tanging isa.pangalawa, ang lahat ng mga katangian at pangalan na ibinigay niya sa kanyang sarili ay kanya lamang at walang sinuman O anupaman
na tinataguriang diyos ang maaaring mag-angkin Ng mga katangiang ito tulad halimbawa ng pinakamakapangya-
Rihan, pinakamaalam, pinakamakatarungan, pinakamahabagin, Pinakamapagpatawad, pinakadakila,atbp… wala ng iba pa sa kalangitan at kalupaan ang maaaring mag-angkin ng gayong katangian.
ito ay para lamang kay allah at wala ng iba.dahil dito,
bagamat ang salitang allah ay maaaring isinasalin sa ibang wika tulad ng diyos,dios,god,deus,atbp.,ang mga muslim ay
nagpapanatili nang pagtawag sa kanyang personal at orihinal na pangalan na Allah upang panatilihin ang tunay nitong kahulugan at upang ipatungkol lamang sa isang dakilang manlilikha Ng lahat ng bagay.

ANG BANAL NA QUR'AN NA BATAYAN NG MGA MUSLIM

SA NGALAN NG ALLAH ANG MAHABAGIN ANG MAAWAIN


ang Banal na Aklat na ito ay nanatili sa dalisay at tunay niyang anyo na Arabic texto mula noong ipahayag kay Propeta Muhammad(sakap) sapamamagitan ni Anghel Gabrel hanggang ngayon 1432 taon na ang nakalipas nananatili paren sa orehinal na kapahayagan at nasa pangangalaga ng milyun milyun na muslim sa buong Mundo na may, Chapter na 114, Verses na 6,349, Words na 77,439,Letters na 321,671. Kaya mahirap dayahin at madaling matuklasan ang sinomang pangahas na sisira nito. Kung ikaw kapatid ay nagbasa ng Banal na Quran ay hindi mo na kailangan pa ang Pare,Pastor,menistro para anong sekta ka aanib dahil ang kausap mo sa Quran mesmo ay ang nagmamay-ari ng pananampalataya.Ito ang Aklat (Quran) na walang pag-alinlangan (na nagmula kay Allah), ang tunay na patnubay sa mga may pangangamba kay Allah.(Quran2:2)
Ang pinakamahabagin(si ALLAH)! ,Siya na nagturo(sa inyo ,Sangkatauhan)ng Quran (sa pamamagitan ng Kanyang Habag).Siya ang lumikha sa tao. Siya na nagturo sa kanya nang maindayog napananalita. (Quran55:1,2,3,4) Katotohanan Kami ang nagpapanaog ng Dhikr(ang Quran)at buong katiyakan na ito ay Aming pangangalagaan laban sa kabulukan(at katiwalian). (Quran15:9). Ang kasinungalian (kabulaanan) ay hindi sasanib dito(Quran),maging sa harapan o likuran nito .Ito ay ipinadala ng IsangTigib ng Karunungan,ng Isang Karapat-dapat sa lahat ng Pagpupuri.(Quran41:42)

Hindi baga nila isinasaalang-alang(pinag-iisipan nang mabuti) ang Quran?Kung ito ay nagmula (sa iba)maliban pa kay Allah, Katotohanan sila ay makakatagpo rito ng maraming pagkakasalungatan.(Quran4:82) At katotohanan inihantad sa mga tao sa Quran na ito ang lahat ng uri paghahambing (talinhaga o paliwanag) upang sila ay makatanggap ng paala-ala.(Quran39:27)

Isang (Aklat na) Quran sa(wikang)Arabik na walang
anumang kalihisan (sa katotohanan), upang kanilang maiwasan ang lahat ng kasamaan na ipinag-utos ni Allah na kanilang talikdan.(Quran39:28)

MGA MANANAMPALATAYA

SA NGALAN NG ALLAH ANG MAHABAGIN ANG MAAWAIN(Ito ang ) relihiyon ng inyong amang si Abraham (ang Islam).Siya (Allah)ang nagbigay sa inyo ng katawagan Muslim, na magkatulad maging noon at ngayon ,. (Quran22:78) Siya (Allah)ang nagtakda sa inyo ng gayon ding Pananalig (Islam) na Kanyang itinakda (ipinag-utos) kay Noah,at gayundin ang Aming ipinahayag sa iyo (O Muhammad) at gayundin ang Aming ipinahayag kay Abraham ,Moises at Hesus, na ( nagsasabi na) na kayo ay manatiling matimtiman sa pananalig. At huwag kayong gumawa ng pagkakabahagi rito(sa Pananampalataya. Alalalong baga pagkakaroon ng ibat-ibang sekta).

Ang iyong ipinangangaral (O Muhammad), ito ay hindi katanggap-tanggap sa Musrikun(mga mapagsamba sa diyos-diyosan, pagano , walang pananalig sa kaisahan ni Allah). Si Allah ang pumipili para sa Kanyang Sarili ang sinumang Kanyang mapusuan at Siya ang namamatnubay tungo sa Kanya sa sinumang bumabaling sa Kanya sa pagsisisi at pagtalima. (Quran42:13)

Ipahayag (O Muhammad): “Kami ay sumasampalataya kay Allah at sa anumang ipinanaog sa amin,at sa anumang ipinanaog kay Abraham,Ismail,Isaac,Hakob,at Al-asbat (ang mga supling ng labindalawang anak na lalaki ni Hakob) at sa mga ipinagkaloob kay Moises, Hesus, at sa mga Propeta mula sa kanilang Panginoon. Kami ay hindi nagbibigay sa kanila ng pagtatangi-tangi sa bawat isa sa kanila,at sa kanya (Allah) kami ay Muslim. (Quran3:64).

ANG TUNAY NA RELIHIYON

SA NGALAN NG ALLAH ANG MAHABAGIN ANG MAAWAINSa araw na ito aking binigyan na lubos na katuparan ang inyong relihiyon ,para sa inyo aking ginawang ganap ang tulong sa inyo pinili ko ang Islam bilang inyong relihiyon. [Quran5:3)

Kung sino ang maghahangad ng ibang relihiyong maliban sa Islam sa kanya ay hindi tinatanggap at sa kabilang buhay ay kabilang sila sa mga talonan.[Quran5:85]

Katotohanan, ang Relihiyon tatanggapin ni Allah ay Islam (Quran3:19).

Ang ALLAH ay pumili ng [tonay]na .relihiyon para sa inyo.
At huwag mamatay maliban sa pananampalatayang Islam.[Quran2:132]

Halimbawa: sa Biblia. Sinugo ni Jesus ang Labingdalawang disipulo sa sambahayan ng Israel. Mateo10:12 Pagpasok ninyo sa bahay, sabihin ninyo “Maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito!”

Ang Islam ay salitang arabik na ang kahulogan sa wika natin ay kapayapaan. Ang taga Paglikha ay hindi mag bibigay ng magkakasalungat o Kalituan sa kanyang mga sugo.Si Jesus na nasusulat sa BIblia ay pinagbilinan niya
ang labindawang disipulo na paghariin ang Islam sa sambahayanan ng Israel.

Friday, March 25, 2011

ANG AKLAT NA ITO AY PARA SA IYO

“ Ipahayag! Sa Ngalan ng iyong Panginoon na lumikha,
Na lumikha sa tao mula sa namumuong bagay.
Ipahayag! At ang iyong Panginoon ay Ang Mapagbigay,
Siya na nagturo (sa paggamit ) ng panulat,
Na nagturo sa tao sa hindi niya nalalaman.”
( Qur’an 96 : 1-5 )


Inihanda
Ni

Omar R.S. Penalber
(ISCAG- Philippines )

PANIMULA

Ang lahat ng pagpupuri ay sa Allah lamang, ang Panginoon ng sanlibutan.

Ang lathalaing ito ay inihanda upang ibigay ang pangunahing mensahe ng Islam lalong-lalo na sa mga di-Muslim na may maling haka-haka o impormasyon tungkol dito na sadyang lihis sa tunay na kahulugan o diwa ng Islam.
Tanggapin nawa ng Allah ang pagsisikap na ito na isinagawa bilang matapat na paglilingkod sa Kanya.

Taus-pusong pasasalamat sa lahat ng mga kapatid sa Islam na naghikayat sa akin upang inihanda ang lathalaing ito. Gayundin sa mga tumulong sa pagsasaayos ng nilalaman nito. Nawa’y sumakanila ang pagpapala ng Allah.

Maraming salamat at nawa’y patnubayan tayo ng Allah sa tamang landas tungo sa Kanyang Paraiso.

Omar R.S. Penalber
ISCAG – Philipines
January 1994

MGA NILALAMAN

Panimula
Ano ang Islam?
Sino ang Allah?
Sino ang Muslim?
Sino si Muhammad?
Ano ang Banal na Qur’an?
Paniniwala ng mga Muslim

• • Paniniwala Sa Kaisahan ng Allah
• • Paniniwala Sa mga Orihinal na kasulatan
• • Paniniwala Sa mga Anghel
• • Paniniwala Sa mga Propeta
• • Paniniwala Sa Araw ng Paghuhukom
• • Paniniwala Sa Kahihinatnan

Mga Haligi ng Islam
Sa Ngalan ng Allah, Ang Mapagpala
Ang Mahabagin

Sa kabila ng patuloy na paninira at panunuligsa ng Kanluran at mga bansang naimpluwensiyahan nito, sadyang kapuna-puna na marami pa ring mga tao sa buong daigdig ang pumapasok sa pananampalatayang Islam. Sinuman ang matapat na naghahanap ng katotohanan at nagnanais na matamo ang kapayapaan ay tiyak na matatagpuan lamang niya ito sa Islam. Siya ay malayang yumakap sa Islam maging anuman ang kanyang lahi, kulay o katayuan sa buhay.

Inaanyayahan ko ang lahat na maging matapat sa sarili sa paghahanap ng katotohanan. Ang talino at kaisipan na ipinagkaloob ng Dakilang Lumikha ay nararapat lamang na unang pairalin kaysa sa bugso ng damdamin. Ang paggamit ng emosyon lamang ay nagsisilbing balakid sa paghahanap ng tamang landas. Ang bawat pananampalataya ay nag-aangkin ng kaligtasan at katotohanan. Ngunit ang pag-aangkin na ito ay dapat lamang na magkaroon ng tunay at sapat na batayan. Ang tamang pangangatwiran na may mapananaligang batayan ay kailangan upang malaman at matiyak ang makatotohanan.

Narito ang ilang katawagang pang-Islam bilang pangunahing impormasyon na dapat malaman.

ANO ANG ISLAM?

Ang Islam ay hindi hinango sa pangalan ng tao, pook, tribo o anumang bagay na nilikha ng Diyos. Ito ay kaiba sa ibang relihiyon sapagkat ang kanilang pangalan ay hinango sa mga nilikhang bagay. Halimbawa: Ang Kristiyanismo ay hinango sa katagang Kristo; Ang Budhismo sa pangalan ni Gautama Buddha; Hinduismo sa tribo ng Indes Valley sa India; at Hudaismo sa tribo ng Juda.
Ang Islam ay isang katagang Arabik na hinango sa salitang ugat na Salam na nangangahulugan ng Kapayapaan. Ito ay nangangahulugan din ng Pagsunod, Pagsuko at pagtalima sa kalooban ng Tunay at Iisang Diyos. Ang tunay na kapaayapaan ay nasa puso, isip at kaluluwa na nagdudulot ng kapayapaan sa kapaligiran at lipunan.Ang Kapayapaan ay hindi kailanman matatamo sa antas ng karunungan, kayamanan o katanyagan. Bagkus ito ay matatamo lamang sa pamamagitan ng ganap at tapat na pagsunod, pagsuko at pagtalima sa kalooban ng Nag-iisang Tunay na Diyos (Allah) – ang likas na pananampalatayang ibinigay Niya sa sandaigdigan.

SINO ANG ALLAH

Ang Allah ay ang tunay at tanging Tagapaglikha. Siya ay walang anak at hindi rin ipinanganak. Siya ay walang katulad. Ang Allah ay Diyos, hindi ng isa lamang na tribo o pangkat ng tao, bagkus Siya ang Tunay na Panginoon ng lahat. Kaya’t Siya lamang ang karapat-dapat na sambahin at wala ng iba pa. Siya ang nagpadala ng mga Sugo upang turuan ang tao sa pagsamba tanging sa Kanya lamang. Ang ilan sa kanila ay sina: Propeta Noah, Abraham, Moses, Hesus, Mohammad (SAWS)1

Pinanatili ng mga Muslim na Siya ay tawagin sa pangalang Allah. Siya (Allah) mismo ang nagbigay ng Kanyang pangalan sa pamamagitan ng kapahayagan o rebelasyon na Kanyang ipinadala sa mga piling Propeta. Siya ang tanging Tagapaglikha ng lahat ng bagay na ating nakikita at nindi nakikita.

Ayon sa Banal na Qur’an (32 : 4)
“Ang Allah ay (Siyang) lumikha ng kalangitan at kalupaan at ng lahat ng nasa pagitan ng mga ito…..”

SINO ANG MUSLIM?

Marami ang nag-aakala na ang tunay na Muslim ay ang isang tao na isinilang mula sa mga magulang na Muslim, o di kaya ay isang taong isinilang sa bansang Muslim. Ang lahi, kulay, tribo,angkan o pangalan ay hindi mga batayan upang ang isang tao ay matawag na tunay na Muslim. Ang tunay na Muslim ay ang nilikha ng Allah na sumusunod, sumusuko at tumatalima sa Kanyang mga Kautusan. sa katunayan, hindi ang tao lamang ang matatawag na Muslim. Maging ang lahat ng mga nilikha ng Allah bukod pa sa tao (katulad ng mga bituin sa kalangitan,ang araw, buwan, hangin, hayop, atbp.) ay maituturing na Muslim, sapagkat silang lahat ay mga nilikha na sumusnod sa likas na batas na inilagay ng Allah sa kalikasan.

Isang kamalian at hindi kailanman matatanggap ng mga Muslim na sila ay tawaging Mohammadan sapagkat ito ay nagbibigay kahulugan ng pagsamba kay Propeta Muhammad (SAWS). Ang Islam ay hindi kailanman nagtuturo ng pagsamba sa Propeta o anumang nilikha lamang ng Allah. Bagkus, ito ay naghihikayat sa tao na sumamba tangi sa nag-iisa lamang na Allah, at nagbabawal sa anumang uri ng pagsamba na iniuukol sa nilikha.

SINO SI MOHAMMAD?

Si Mohammad (SAWS) ay isinilang sa lungsod ng Makkah ( O Bacca Sa Bibliya) isang kilalang lungsod na nasasakop ng Saudi Arabia sa kasalakuyan. Siya ay isang tao na pinili ng Allah bilang huwaran ng sangkatauhan. Siya ang panghuling Sugo at Propeta ng Allah at ang kanyang mensahe ay para sa lahat ng tao.

Ang pagitan nina Propeta Mohammad at Propeta Hesus (SAWS) ay humigit kumulang sa 570 taon. Sa katunayan, si Propeta Hesus at Propeta Muhammad ay iisa ang pinagmulan. Ito ay si Propeta Abraham (SAWS) ang tinaguriang – Ama ng Mananampalataya. Si Propeta Hesus ay nanggaling sa lahi ni Propeta Isaac at si Propeta Muhammad naman ay sa lahi ni Propeta Ismael. Si Propeta Mohammad (SAWS) ay hindi marunong sumulat at bumasa. Siya ay kilala bilang isang mabait at mapagkakatiwalaang tao sa kanyang pook (Makkah). Kaya naman siya ay tinaguriang Al-Amin (Ang Mapagkakatiwalaan).

Noong siya ay apatnapung taong gulang, siya ay hinirang ng Allah bilang panghuling Propeta. At dito rin nagsimulang ipahayag sa kanya ang huling kapahayagan o rebelasyon ng Allah – ang Banal na Qur’an. Si Propeta Muhammad (SAWS) ay namatay sa gulang na animnapu’t tatlo. Siya ay inilibing sa Madina, na ngayon ay isang lungsod ng Saudi Arabia.

ANO ANG BANAL QUR’AN?

Ang Banal na Qur’an ay ang pangunahing kapahayagan ng Allah. Ito ay tunay na salita ng Allah na napanatili sa kanyang Orihinal na Anyo. Ang Banal na Qur’an ay ipinahayag kay Propeta Muhammad (SAWS) sa pamamagitan ni Anghel Gabriel sa loob ng dalawampu’t tatlong taon. Ito ang saligan o batayan ng pananampalatayang Islam. Ang kapahayagang ito ay siyang binibigkas ng mga Muslim sa tuwing nagdarasal ng limang beses sa maghapon. Ang Banal na qur’an ay ipinahayag ng Allah bilang gabay sa sangkatauhan. Sa katunayan, maraming Muslim ang nasasaulo ang buong banal na Qur;an. Ito ay isang patunay na ang Banal na Qur’an ay hindi maaaring baguhin magpakailanman at isang tanda na ito ay pinangangalagaan ng Allah laban sa anumang pagbabago.

Sa Banal na Qur’an ( 15 : 9 ) ang Allah ay nagsabi:

“ Katotohanan, Aming ipinadala ang Kapahayagan; at katiyakang pangangalagaan Namin ito (sa anumang pagbabago ).”

PANINIWALA NG MGA MUSLIM

Ang Muslim ay may matapat at buong pusong paniniwala sa mga sumusunod:

1. 1. Paniniwala sa Kaisahan ng Allah at ang Pagsamba sa Kanya lamang.

Ang Muslim ay naniniwala sa nag-iisa lamang na Diyos (Allah). Siya lamang ang karapat-dapat na sambahin sapagka’t Siya lamang ang nagkaloob ng buhay sa lahat. Ang tunay na paniniwala sa kaisahan ng Allah ay ang taus-pusong pagsaksi na Siya ay nag-iisang Diyos. Siya ay walang anak, ama o ina. Hindi Siya maaaring ihambing kaninuman o sa anuman na Kanyang nilikha.
Ayon Sa Banal na Qur’an (112 : 3-4 )
“…….. Hindi Siya nagka-anak at hindi Siya ipinanganaak, at Siya ay walang katulad.”
Ang Allah –Ang Maawain at ang Mahabagin ay nagpapatawad sa lahat ng kasalanan na Kanyang naisin. Subalit ang kasalanang hindi Niya mapatatawad ay ang pagtatambal sa Kanya sa anumang kalagayan at ang pagsamba sa iba maliban sa Kanya. Kapag ang tao ay namatay sa isang kalagayan na siya ay sumasamba sa iba o nagtatambal sa Allah ng anuman sa anumang kalagayan, isinara na niya ang kanyang tadhana sa Paraiso. Subalit habang siya ay nabubuhay, mayroon siyang pagkakataong bumalik sa likas na pagsamba sa Dakilang Lumikha. Ang Allah ay laging nagpapatawad sa kaninumang matapat na nagsisisi.
Ayon Sa Banal na Qur’an (4 :48 )
“ Katotohanan, hindi pinatatawad ng Allah ang pagbibigay katambal sa pagsamba sa Kanya, ngunit pinatatawad Niya ang lahat (maliban dito) sa kaninuman na Kanyang naisin….”
Ang Islam ay naghihikayat sa tao na kilalanin nang tapat ang Lumikha na nagkaloob ng buhay sa kanya. Kaya’t ang Allah lamang ang dapat na pag-ukulan ng pagsamba.
2. 2. Paniniwala Sa mga Orihinal na Kasulatan
Ang Muslim ay naniniwala sa lahat ng mga Orihinal na kasulatan na ipinadala ng Allah sa Kanyang mga Propeta. Ang mga kasulatang nababanggit sa Banal na Qur’an ay ang mga sumusunod:
i) i) Suhuf (Kalatas) na ipinahayag kay Propeta Abraham (SAWS)
ii) ii) Tawrat (Torah) na ipinahayag kay Propeta Moses (SAWS)
iii) iii) Zabur (Salmo ) na ipinahayag kay Propeta David (SAWS)
iv) iv) Injeel (Ebanghelyo) na ipinahayag kay Propeta Hesus (SAWS)
v) v) Qur’an na ipinahayag kay Propeta Muhammad (SAWS )
Ang mga Orihinal na kapahayagan na nabanggit ay pinaniniwalaan ng mga Muslim sapagkat iisa lamang ang kanilang pinagmulan,- ang Allah.
Ngunit sa kasalukuyan, tanging ang Banal na Qur’an na lamang ang nalalabing kapahayagan na nananatili sa kanyang Orihinal na anyo. Ito ay nagsisilbing patotoo sa mga naunang mga aklat na ipinahayag sa mga naunang Propeta.
3. 3. Paniniwala Sa mga Anghel
Ang mga Muslim ay matapat na naniniwala sa mga Anghel. Nilikha ng Allah ang mga Anghel mula sa liwanag samantalang ang tao ay nilikha mula sa alabok. Bawat tao ay may dalawang anghel na nagbabantay at nagtatala sa lahat ng kanyang ginagawa, mabuti man o masama.Ang talaang ito ay tinatawag na Talaan ng Gawa. Ito ang ihaharap sa tao sa Araw ng Paghuhukom. Kung matimbang ang kanyang mabubuting gawa, siya ay mapuputa sa Paraiso. Ngunit kung higit na matimbang ang kanyang masasamang gawa, siya ay mapupunta sa Impiyerno.
Kung tutuusin, nag pagkakalikha sa tao ay nakahihigit kaysa sa Anghel sa dahilang ang tao ay nilikha ng Allah na may kalayaan – ang sumunod o sumuway. Ngunit ang mga Anghel ay nilikha ng Allah na walang layang sumuway. Tanging ang ipinag-uutos lamang ng Allah ang kanilang ginagawa.
4. 4. Paniniwala sa mga Propeta
Mahigpit na ipinag-uutos sa mga Muslim ang maniwala sa lahat ng mga Propeta. Hindi siya matatawag na Muslim kung itatakwil niya ang isa man sa mga Propeta . Ang ilan aa mga Propetang ito ay sina: Noah, Abraham, Ismael, Isaac, Jacob, David, Solomon, Joseph, Moises, Aaron, Juan Bautista, Hesus at si Mohammad (SAWS)
Ang Paniniwala sa kanila ay pantay at walang pagtatangi. Kailangang mahalin at igalang silang lahat sapagkat sila ay isinugo ng Nag-iisang Tagapaglikha—ang Allah. Magkagayunman, ni isa sa kanila ay hindi dapat sambahin. sa katunayan, walang sinumang Propeta ang nagturo na siya mismo ay dapat sambahin. Ang lahat ng Propeta ay Muslim sapagkat sila, noong kanilang panahon ay sumunod, sumuko at tumalima sa Iisang Allah-Ang Tagapaglikha. Ang kanilang pangunahing turo o aral ay ang pagsamba, pagsuko at pagtalima sa Allah. Ang pamamaraan ng kanilang pagsamba ay iisa. Silang lahat ay tuwirang tumalima at nagpatirapa sa Allah sa kanilang pagdarasal.
Sadyang iisa ang buod ng Mensahe ng lahat ng Propeta sa dahilang iisa ang Allah na nagsugo sa kanila. Kung marami man ang uri ng pananampalataya sa ngayon, ang mga ito ay hindi nagmula sa Allah bagkus ay nagmula sa pagtuturo ng tao.
Ang pagmamahal at paggalang sa mga Propeta ay kailangan sapagkat sila ang daan, ang ilaw at ang katotohanan. Ang aral o mensahe nilang lahat ay nagmula sa Iisang Tagapagsugo—ang Allah. At tiyak na makakamtan ng tao ang kaligtasan sa Araw ng Paghuhukom kung siya ay tunay na sumusunod sa aral at turo ng Propeta.
5. Paniniwala sa Araw ng Paghuhukom
Ang Muslim ay kailangang maniwala sa Araw ng Paghuhukom. Ang lahat ng tao ay mamamatay na siya namang simula ng buhay na walang-hanggan; Paraiso o Impiyerno.
Sa Banal na Qur’an (3 :185 ), ang Allah ay nagsabi:
“Ang lahat ng tao ay makararanas ng kamatayaan at sa Araw ng Paghuhukom lamang kayo’y gagawaran ng sapat na kabayaran…”
At sa Araw na iyon, ang lahat ng tao ay ibabangong muli ng Allah at Kanyang hahatulan batay sa kanilang gawa. Sinuman ang sumamba tanging sa Allah lamang at gumawa ng mabuti ay mapupunta sa Paraiso. Ngunit ang sinumang sumamba sa iba maliban sa Allah ay mapupunta sa Impiyerno.
Dapat lamang na maniwala sa Araw ng Paghuhukom upang magkaroon ng saysay ang buhay ng tao sa mundong ito. Sa batas ng tao, marami ang gumagawa ng mabuti ngunit hindi nabibigyan ng sapat na gantimpala. Marami din ang gumagawa ng masama ngunit hindi nahahatulan o nabibigyan ng tamang kaparusahan. Subalit sa Araw ng Paghuhukom, ang Allah na Siyang Makapangyarihan at Dakilang Hukom ay magbibigay ng tama at sapat na gantimpala o parusa sa lahat.
Sa Araw na iyon, doon matatagpuan at makakamtan ang lahat ng tunay na katarungan, at tanging ang Allah lamang ang makapagbibigay nito.
6. 6. Paniniwala sa Kahihinatnan at Walang Hanggang Kaalaman ng Allah.
Ang Muslim ay kailangang maniwala na ang lahat ng nangyayari ay pinahihintulutan ng Allah: mabuti man o masama sa paningin ng tao. Walang magaganap sa kaharian ng Allah na salungat sa kanyang nais. Siya ang Maalam at ang Maawain, at ano man ang Kanyang naisin ay may makahulugangg layunin.
Dapat din siyang maniwala na ano man ang kanyang mga kahihinatnan ay pinahihintulutan ng Allah. Ang kahihinatnan ng tao ay bunga rin ng kanyang gawa sapagkat binigyan siya ng Allah ng kalayaan na pumili ng mabuti o masama.
Anuman ang magiging bunga ng kanyang pagpili ay itinalaga at pinahintulot ng Allah. Ang Allah lamang ang tanging nakababatid sa kahihinatnan ng lahat ng pagsisikap ng tao. Kung ito ay mailalagay ng tao sa kanyang puso, tatanggapin niya ng buong pananampalataya ang lahat ng loobin ng Allah kahit ito ay hindi niya nauunawaan nang ganap.
Dapat ding paniwalaan ng Muslim na bagamat hindi niya nakikita ang Allah, ay nakikita naman siya Nito. Batid ng Allah ang lahat maging ang nakatago sa puso.
Bukod sa mga nabanggit na paniniwala ng Muslim, ang Islam ay mayroon ding limang haligi na dapat gampanan o isagawa. Ang Paniniwala ay hindi sapat. Ang pananampalataya na walang gawa ay walang buhay o saysay. Sa Islam, ang mga sumusunod ay nararapat na isagawa ng isang Muslim bilang pangunahing daan tungo sa kaligtasan at upang matamo ang biyaya ng Alllah.

ANG HALIGI NG ISLAM
Ang Shahaadah (Pagsaksi) na walang tunay na diyos na dapat pag-ukulan ng Pagsamba maliban sa Allah at si Mohammad ay Sugo at Propeta ng Allah”.
Pag-aalay ng limang ulit na pagdarasal (Salaah ) sa maghapon bilang pasasalamat at pag-aalaala sa Allah.
Pagbibigay ng taunang kawanggawa (Zakat). Ito ay dalawa at kalahating (2.5 %) porsiyento sa natitirang kayamanan o salapi na naipon sa loob ng isang taon. Ito ay ipinamimigay sa mga nangangailangan at nararapat makinabang.
Pag-aayuno (Siyam) tuwing buwan ng Ramadan na isinasagawa ng tanging sa Allah lamang inuuukol upang ipadama ang pagiging matapat sa Kanya.
Paglalakbay sa Makkah (Hajj) minsan sa tanang buhay ng sinumang may mainam na kaisipan, mabuting kalusugan at may sapat na salaping gugugulin sa paglalakbay.
Ang mga haliging nabanggit ay nararapat na paniwalaan at gampanan nang taus-puso bilang pagsasagawa ng pangunahing pagsamba, pagsunod at pagtalima sa ipinag-uutos ng Allah.
Sa Banal na Qur’an (51 : 56 ) ang Allah ay nagsabi:
“ Nilikha ko lamang ang Jinn at Tao upang sambahin Ako.”
Sa dahilang ang Allah ang nagbigay ng pananampalatayang Islam, ito ang tanging relihiyon na magpapalaya sa tao sa kanyang pagkabilanggo sa mga huwad at di-maipaliwanag na doktrina. Ang mga doktrinang ito ay gawa lamang ng tao kaya’t kailanman ay hindi magiging malaya sa pagsasalungatan.
Ang Islam lamang ang Pananampalatayang ipinadala ng Dakilang Lumikha sa sangkatauhan.
Sa Banal na Qur’an (3 :19 ) ang Allah ay nagsabi:
“ Katotohanang ang pananampalataya sa paningin ng Allah ay ang Islam (pagsunod, pagsuko at Pagtalima sa Kanya)”
Tanging sa Islam lamang matatagpuan ang ganap na patnubay na sumasaklaw sa bawat bahagi o aspeto ng buhay. Ang mga alituntunin na dinala ng mga Propeta ay binigyang kaganapan ng Allah kay Propeta Mohammad (SAWS). Kaya naman, ang Islam ay nagbibigay ng maliwanag , praktikal at ganap na alintuntunin na kayang isakatuparan ng tao sa kanyang araw-araw na pamumuhay.
Ang Allah ay nagsabi ( 5 :3 ):
“ Sa araw na ito ay Aking binigyan ng lubos na katuparan ang inyong relihiyon para sa inyo, Aking ginawang ganap ang tulong sa inyo, at pinili ang Islam bilang inyong relihiyon.”
Nasasaad din Sa Banal na Qur’an ( 3 : 85 ):
“Sinuman ang magnais ng ibang relihiyon maliban sa Islam (Pagsunod, Pagsuko, at Pagtalima sa Allah), kailanma’y hindi ito tatanggapin sa kanya at sa huling araw, siya ay makakasama ng mga talunan.” (Pagkakaitan ng buhay sa Paraiso )
Inaanyayahan namin kayo na patuloy na sa pananaliksik sa itinuturo ng Islam na may bukas na kalooban at kaisipan upang makita ang tunay na katotohanan.

Si Propeta (SAWS) ay nagsabi :
“ Sinuman ang magsikap na matamo ang kaalaman (sa pananampalataya) gagawin ng Allah na maginhawa sa kanya ang landas tungo sa Paraiso”.
Alalahanin natin na ang buhay sa mundong ito ay panandalian lamang. Ang lahat ay magwawakas at ang lahat ng tao ay magbabalik at haharap sa Allah upang litisin.
Ayon Sa Banal na Qur’an ( 2 :156 )
“…… katotohanan, tayo ay nagmula sa Allah at sa kanya rin tayo muling magbabalik.”
Gayundin ang Allah ay nagsabi ( 31 :34 )
“…. At walang sinumang nakababatid sa kanyang kinabukasan. At wala ring nakababatid kung saang pook siya mamamatay, katotohanan, ang Allah lamang ang nakababatid (ng lahat ng bagay)”.
Hindi ba nararapat na higit nating bigyan ng pansin at paghandaan ang kabilang buhay?
Nawa’y ang maikling mensaheng ito ay nakapagbigay linaw sa pangunahing impormasyon na dapat malaman tungkol sa Islam. Hangad namin na maituwid ang anumang maling haka-haka o impormasyon bunga ng patuloy na paninira sa Islam hanggang sa kasalukuyan.

Para sa karagdagang impormasyon at libreng lathalain tungkol sa Islam, mangyaring sumulat, tumawag o makipagkita sa sumusunod na tanggapan o alinmang tanggapang Islamiko na malapit sa inyong pook.
ISCAG – Philippines
( Islamic Call & Guidance –Phil. )
Main Office: Salitran II, Dasmarinas, Cavite
Tel.0063 – 46 – 416 –3371 / Fax 0063 – 46 – 416 – 3629

MAGKAIBANG TALAAN NG ANGKAN NA PINAGMULAN NI JESUS (Skap)

Mula sa aklat ng MATEO 1:1-16

1. ABRAHAM, 2.ISAAC, 3.JACOB, 4.JUDA, 5.FARES, 6.ESROM
7.Aram, 8.Aminadab, 9.Naason, 10.Salmon, 11.Booz, 12.Obed, 13.Jesse, 13.David, 15.Solomon, 16.Roboam, 17.Abias, 18.Asa, 19.Josafat, 20.Joram, 21.Ozias, 22.Jotam, 23.Acaz, 24.Elequias, 25.Manases, 26.Amos, 27.Josias, 28, Jeconias, 29.Salatiel. 30.Zorobabel, 31.Abiud, 32.Eliaquim, 33.Azor, 34.Sadoc, 35.Aquim, 36.Eliud, 37.Eleazar, 38. Matan, 39.Jacob, 40.Jose, 41.JESUS (Skap).


Mula sa aklat ng Lukas 3:23-31

1. ABRAHAM, 2.ISAAC, 3.JACOB, 4.JUDA, 5.FARES, 6.ESROM
7.Arni, 8.Admin, 9.Aminadab, 10.Naason, 11.Salmon, 12.Booz, 13.Obed, 14.Jesse, 15.David, 16.Natan, 17.Matata, 18.Mainan, 19.Melea, 20.Eliaquim, 21.Jonan, 22.Jose, 23.Juda, 24.Simeon, 25.Levi, 26.Matat, 27.Jorim, 28.Eliezer, 29.Josue, 30. Er, 31.Elmodam, 32.Coasam, 33.Adi, 34.Melque, 35.Neri, 36.Salatiel, 37.Zorobabel, 38.Reza, 39.Joana, 40.Juda, 41.Jose, 42.Semei, 43.Matatias, 44.Maat, 45.Nage, 46.Esli. 47.Nahum, 48.Amos, 49.Matatias, 50.Jose, 51.Jana, 52.Melqui, 53.Levi, 54.Matat, 55.Eli, 56.Jose, 57.JESUS (Skap).

Makikita natin na sa dalawang naging Talaan ng pinagmulang angkan ni Jesus (Skap) ay yaon lamang mga bilang mula 1- 6 ang nagkapare-pareho, pagkaraan noon ay nagkaiba-iba na. At maliban sa nagkaiba-iba na ang pangalan, hindi rin nagkaparehe ang dami ng bilang. Sa aklat ng Mateo, mula kay Propeta Abraham (Skap) ay 41 salinlahi lamang hanggang kay Jesus (Skap). Subalit sa aklat ng Lukas, mula kay Propea Abraham ay 57 salinlahi hanggang kay Jesus (Skap).
Kung tunay na ang Bibliya ay salita nga ng Diyos, bakit ang Bibliya ay kakikitaan natin ng napakaraming mga pagkakamali?

HESUS HINDI DIYOS NA NAGKATAWANG-TAO

Sa iba't ibang relihiyon, ang pinakadiwa at kaisipan ng kani-
kanilang tagasunod tungkol sa Diyos ay yaong na TAGAPAGLIKHA ay naging isang NILIKHA. At dahil nga sa paniniwalang ito, sila ay sumasamba sa inaakala nilang Diyos.
Halimbawa, sa relihiyong Buddhismo, pinaniniwalaan nila

na si Buddha ay diyos na nagkatawang -tao.Sa Hinduismo, naniniwala din na ang Diyos ay sumanib o napapaloob sa katawan ng mga bagay na katulad halimbawa ng baka , elepante , halaman o mga bagay na inaakala nilang naroon ang Diyos. Sa Judaismo naman, bagamat sila ay naniniwala sa Isang Diyos na Tagapaglikha, sila ay nagbibigay ng mga katangiang angkop lamang sa tao kaya't mababasa natin sa Lumang Tipan na ang Diyos ay namamahinga sa ika-pitong araw o dili kaya ay nagsisisi.Ang pamamahinga at pagsisisi ay gawaing angkop lamang sa tao na nilikha na may angking kahinaan.Ang lahat ng paniniwalang ito ay salungat at hindi umaayon sa tunay na utos ng Diyos . Ang paniniwalang ang Diyos ay nagkatawang-tao o naging isang nilikha ay ganap na salungat sa mga Aral ng mga Propeta. Ang pagsamba ng tao sa isang bagay na nilikha lamang maging ito ay kapwa tao,propeta, hayop o halamanan ay isang hayag na Idolotriya na sa kabuuan ay isang malaking kasalanan na walang kapatawaran . Ang Bibliya (Lumang Tipan) ay nagpatunay nito bilang babala sa tao:
EXODUS 20:3-4 "Huwag kang magkakaroon ng ibang diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuhan o ng kawangis man ng anumang anyong nasa itaas sa langit o ng nasa ibaba ng lupa,o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa ."
EXODUS 20:23 "Huwag kayong gagawa ng ibang mga diyos na inaagapay sa akin."
ISAIAS 44:9 "Silang nangagbigay anyo sa larawang inaanyuhan ay walang kabuluhan silang lahat at ang kanilang mga bagay na kinalulugdan ay hindi napapakinabangan."
Karamihan sa relihiyong Kristiyanismo,ganito rin ang naging paniniwala nila tungkol kay Propeta Hesus. Si Hesus na isang Propeta at Sugo ay ginawang diyos at sinamba bilang diyos. Kahit isang bersikulo sa Bibliya walang mababasa na si Hesus ay nagsabi na siya ay taong naging Diyos.Sa aklat ni Oseas, ang Diyos ay tuwirang sinabi Niya na:
OSEAS 11:9 "Sapagkat Ako ay Diyos,hindi tao."
Binigyang liwanag din ng isang bersikulo sa Bibliya na ang Diyos kailanman ay hindi magkakatawang tao at hindi siya maaaring maging anak ng tao.Ang Diyos ay nagwika:
MGA BILANG 23:19 " Ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling o ni anak ng tao na nagsisisi."
Kaya't sinomang tao ay hindi maaaring tawaging Diyos o anak ng Diyos. Si Hesus ay anak ng tao, katulad ng nakasaad sa ibang bersikulo ng Bibliya:
MATEO 16:27 "Sapagkat ang Anak ng tao (Hesus) ay paparitong nasa kaluwalhatian ng kanyang Ama.
MATEO 16 28 " Hanggang sa kanilang nakita ang anak ng tao (Hesus) na pumarito sa kaniyang kaharian."
Katotohanan, maging ang mga disipulo ni Hesus o kahit pa si Birhen Maria ay hindi kailanman sumamba kay Hesus.May isang pagkakataon na si Hesus ay inaakit ni Satanas. Si Satanas ay nagsabi na sumamba lamang si Hesus kay Satanas, kanyang ibibigay ang lahat ng maibigan. Ngunit si Hesus ay nagbigay ng matibay na kasagutan. Siya (si Hesus) ay nagsabi:
LUCAS 4:8 "… nasusulat, sa Panginoong Diyos sasamba ka at Siya lamang ang iyong paglilingkuran."

Maaari bang maging dalawa ang katauhan ng Diyos:pansamantalang tao at pansamantalang Diyos?

Ngayon,tanungin natin ang Diyos sa Biblya,huwag ang sinupaman:
Siya ba, na ang ibig kong sabihin: “Ang Diyos ba ay maaaring pansamantalang maging isang tao at maaaring pansamantalang maging isang diyos, na tulad ng inaangkin ng karamihan na wala namang batayan?ang diyos lamang ang nakaaalam ng kanyang katangian,wala tayong karapatan na ito ay dagdagan,kung ano ang kanyang sinabi hinggil sa kanyang sarili,ay yaon lamang! Huwag nating samahan ang kanyang mga katangian ng mga katangian ng tao! Sinabi niya sa Oseas 11:2 “sapagkat akoy dios,at hindi tao” tandaan! Diyos ang nagsalita rito,
Hindi tao o sino pa man! At tingnan din ang isa pang napakatibay na batayan sa Mga Bilang 23:19 “ ang diyos ay hindi tao………ni anak ng tao…..” pakiusap lamang, huwag lumikha ng sariling paniniwala, sapakag ito ay isang
Kalapastangan sa diyos at napakalaking kasalanan!

Thursday, March 24, 2011

Mga Ipinagbabawal sa Islam

Pag-aalay sa Iba pa Kay Allah
Isang malaking Shirk ang pag-aalay ng iba pa kay Allah. Si Allah ay nagsabi (108:2):

"Kaya magdasal ka sa Panginoon mo at mag-alay,". Ibig sabihin: Mag-alay ka ng hayop kay Allah at sa pangalan ni Allah.

Nagsabi ang Propeta (sas): "IsinuAmpa ni Allah ang sinumang nag-alay para sa iba pa sa Kanya."

Maaari pang magsabay sa pag-aalay ang dalawang ipinagbabawal: ang pagkakatay para sa iba pa maliban kay Allah at ang pagkakatay sa iba pa sa pangalan ni Allah; kapwa ito nakapipigil para maaaring kumain mula sa kinatay na iyon.


Kabilang sa pagkakatay sa panahon ng kamangmangan, na palasak sa panahon natin, ay ang mga pagkakatay para sa mga jinni (mga nilalang na hindi nakikita ng mata).

Kapag nakabili sila ng bahay o nagpagawa nito o humukay ng isang balon ay nagkakatay sila roon o sa bungad nito ng isang hayop dahil sa pangamba sa pamiminsala ng mga jinni.


Ang Pagtatambal (Shirk) kay Allah
Hinango sa Aklat na Ipinagbabawal na Ipinawawalang-bahala ng mga Tao

Ito ang pinakamalaki sa mga ipinagbabawal, walang pasubali, batay sa Hadith ayon kay Abu Bakrah, na nagsabi: "

"Nagsabi nang makatatlo ang Sugo ni Allah (sas): Ipinabatid ko ba sa inyo ang pinakamalaki sa malalaking kasalanan?

Sinabi namin: Opo , o Sugo ni Allah. Sinabi niya: Ang pagtatambal kay Allah.'

Bawat pagkakasala ay maaaring patawarin ni Allah maliban sa Shirk kaya kailangan para rito ang isang takdang pagsisisi.
Sinabi ni Allah (4:48): "Tunay na si Allah ay hindi magpapatawad na tambalan Siya ngunit magpapatawad Siya sa anumang mababa pa roon sa kaninumang loloobin Niya."Ang Shirk ay may bahagi na napakalaki na nagtitiwalag sa tao sa pananampalatayang Islam, na ang nakagagawa nito ay mananatili sa Impiyerno kung namatay sa kalagayang iyon.

Ang Magandang Asal ng Isang Tunay na Mananampalataya

Ang Magandang Asal ng Isang Tunay na Mananampalataya

Upang maging isang tunay na Muslim (taong isinusuko ang sarili sa Allah), nangangailangan na maniwala lamang sa tanging isang Diyos, sa pananaw ng Kanyang pagiging Tanging Isang Tagapaglikha, Tagapangalaga, Tagapanustos at iba pa. Nguni’t, ang paniniwalang ito, na sa katagalan ay tinawag na Tawhid Arruboobiyyah, ay hindi sapat. Sapagka’t, marami sa mga nang-iidolo ang naka-aalam at naniniwala na ang tanging Kataas-taasang Allah ang maaaring makagawa lamang nito. Kaya, hindi ito sapat upang sila ay tawaging Muslim sa tunay na kahulugan bagaman na sila ay naniniwala. Magkagayon, sa Tawhid Arruboobiyyah, dapat pang idagdag ang Tawhid Al’Uloohiyyah (ang pagtanggap ng katotohanan na ang Allah lamang ang nararapat pag-ukulan ng pagsamba), at sa gayon, dapat talikdan o iwasan ang pagsamba sa anupamang bagay o sa sinumang nilikha.

Sa pagkamit ng kaalamang ito ukol sa tunay na Diyos, ang tao ay nararapat na palagiang may pananalig sa Kanya, at nararapat na walang bagay ang maaaring maging daan upang talikdan ang katotohanang ito.

Kapag ang pananalig o pananampalataya ay pumasok sa puso ng tao, ito ay nagkakaroon ng magandang kaisipan na nagbubunga ng mga ibang mabubuting gawain. Ang magandang kaisipang ito kalakip ng mabubuting gawain ay mga patunay o tanda ng pagkakaroon ng tunay at tamang pananampalataya. Ang Propeta ay nagsabi: “Ang Pananampalataya (Iman) ay yaong nananatiling matatag sa puso at binibigyang patunay ng mga (mabubuting) gawa.”

Ang pangunahing bagay na matatagpuan sa isang magandang kaisipan ay ang pagkakaroon ng damdamin ng pasasalamat sa Allah, na maaaring tawagin bilang ang diwa ng pagsamba (Ibadah). Ang damdamin ng pasasalamat ay lubhang mahalaga sapagka’t ang mga walang pananam-palataya ay tinatawag na Kafir na nangangahulugan ng “isang nagtatakwil ng katotohanan at walang pasasalamat (sa Allah).”

Ang tunay na mananampalataya ay nagmamahal at nagpapasalamat sa Allah sa mga pagpapala o biyaya na ipinagkaloob sa kanya, nguni’t dahil nababatid niya ang katotohanan na ang kanyang mabubuting gawa, maging ito man ay pangkaisipan o pisikal, ay malayo upang matumbasan ang mga pagpapala ng Allah sapagka’t siya ay lagi nang maingat sa pangambang maaari siyang parusahan sa kanyang mga gawain maging dito sa mundong ito o sa kabilang buhay. At dahil nga na siya ay may takot sa Kanya, kaya tapat at buong puso na isinusuko niya ang sarili sa Kanya at naglilingkod ng buong kababaang-loob. Hindi makakamit ng sinuman ang ganitong kalagayan kung walang pagbibigay alaala sa Allah. Ang pagbibigay alaala sa Allah ay siyang buhay na lakas ng pananalig, na kung wala ito, ang pananampalataya ay maglalaho at mawawala. Ang Qur’an ay nagtangkang itaguyod ang damdamin ng pasasalamat sa pamamagitan ng paulit-ulit o palagiang pagsambit ng mga katangian ng Allah. Ating matatagpuan ang karamihan sa Kanyang mga Banal na Katangian na binanggit sa mga talata ng Qur’an.

“Siya ang Allah, walang tunay na diyos (na dapat sambahin) maliban sa Kanya. Ang nakaaalam sa mga lingid at hayag. Siya ang Maawain, ang Mapagpala. Siya ang Allah, walang tunay na diyos (na dapat sambahin) maliban sa Kanya, ang Hari, ang Ganap na Banal, Ang (Pinagmumulan ng) Kapayapaan, ang Tagapagpatunay, ang Tagapag-bantay, ang Makapangyarihan, ang Kagila-gilalas (at di-Mapaglalabanan), ang Matayog. Luwalhati sa Allah, (Siya ay) malayo sa anupamang bagay na iniaakibat nila sa Kanya. Siya ang Allah, ang Tagapaglikha, ang Tagapaggawa, ang Nagbibigay Hugis at Anyo. Sa Kanya ang pagmamay-ari ng naggagandahang mga Pangalan. Bawa’t bagay sa mga kalangitan at kalupaan ay nagbubunyi sa Kanya. At Siya ang Ganap na Makapangyarihan (at) ang Tigib ng Karunungan.” (Qur’an 59:22-24)

“Allah, walang tunay na diyos (na dapat sambahin) maliban sa Kanya, ang nananatiling buhay, ang (Tanging) Isang Tagapagpanatili (at Tagapanustos sa lahat ng nilalang). Ang idlip o antok ay hindi makapangyayari sa Kanya. Siya ang nagmamay-ari ng lahat ng bagay na nasa mga kalangitan at kalupaan. Sino ang makapamamagitan sa Kanya malibang Kanyang pahintulutan? Batid Niya kung anong nangyari (sa Kanyang mga nilikha) sa mundong ito at kung ano ang mangyayari sa kanila sa kabilang buhay. At sino man ay walang makapang-aabot sa Kanyang Kaalaman maliban Kanyang naisin. Ang Kanyang Luklukan ay abot sa mga kalangitan at kalupaan at hindi Siya nakadarama ng kapaguran sa pangangalaga at pangangasiwa sa kanila. Sapagka’t Siya ang Kataas-taasan (sa Kaluwalhatian). Ang Dakila.” (Qur’an 2:255)

“O Angkan ng Kasulatan, huwag kayong lumagpas sa mga hangganan ng inyong relihiyon, at huwag kayong magsalita tungkol sa Allah maliban ang katotohanan. Ang Mesiyas Hesus, anak ni Maria ay (hindi hihigit pa sa) isang Sugo ng Allah lamang, at Kanyang Salita na Kanyang iginawad kay Maria, at isang Ruh (espiritu) mula sa Kanyang (nilikha). Kaya maniwala sa Allah at sa Kanyang Sugo, at huwag sabihin na: Tatlo (ang Diyos) (magsitigil kayo!) Iwasan, at ito (ay higit na) makabubuti sa inyo. Katotohanan, ang Allah ay isang tanging Diyos lamang. Luwalhati sa Kanya na sadyang malayo sa pagkakaroon ng anak. Sa Kanya ang pagmamay-ari ng lahat ng nasa mga kalangitan at lahat ng nasa kalupaan, at sapat na ang Allah bilang Tagapangasiwa” (Qur’an 4:171)

“Naging ganap ang kapayapaan sa akin habang nagdarasal ako, at nasabi ko sa aking sarili, “Sa wakas, alam ko na ngayon kung kanino ako nagdarasal.”MARYAM MARCELO JACINTO
GAPAN, NUEVA ECIJA

Sa Ngalan Ng Allah
Ang Mapagpala, Ang Mahabagin

Assalaamu alaikum Wa Rahmatullaahi Wa Barakatuhu

Isa ako sa mga pinalad na magawaran ng gabay ng Allah (swt) tungo sa
katotohanan. Sa simula pa lang ng mura kong isipa’y may mga bagay na lagi kong
hinahanap ng kasagutan tungkol sa Diyos na dapat sambahin. Lumaki akong
Kristiyano subali’t maraming pagkakataon na lagi kong tina-tanong ang aking sarili.
Minsan, habang nagdarasal ako sa simbahan pilit na sumasagi sa aking isipan
“Kanino ba ako nagdarasal?” kay Jesus Christ ba sa Diyos Ama O sa Holy Spirit. At
lagi na lang akong nagtataka kung bakit nagdarasal sa harap ng santo ang mga tao
gayong maaari naman silang magdasal nang tuwiran sa Diyos. At bakit kailangang
isilang at magkatawang tao ang Diyos? Mga katanungang dala-dala ko hanggang sa
umabot ako sa hustong gulang.

Pinalad akong mangibang bansa sa Saudi Arabia para magtrabaho sa isang
hospital. Hindi sumagi sa aking isipan na iyon ang magiging simula ng pagbabago sa
aking buhay. Minsan, nag-uusap kami ng kasama kong doktor sa clinic tungkol sa
relihiyon, tinanong niya ako “Ano ang Christianity?” Sinabi kong sa Christianity ay may
isang Diyos subali’t sa isang Diyos na iyon ay Tatlo. Dahil sa siya ay isang Muslim
hindi siya makapaniwala sa aking sinabi. At saka niya sinabi sa akin “Hindi! Iisa
lamang ang Diyos”. Para akong natulala sa simple at tuwiran niyang sagot sa akin. At
sabi ko sa aking sarili “Ito na ang kasagutang hinahanap ko.” Iyon ang simula ng aking
pag-aaral sa Islam. Unti-unti kong naunawaan ang katotohanan. Nagsimula akong
lumayo sa landas ng Chris-tianity, hininto ko ang paraan ng pagdarasal ng isang
Christian hanggang sa matagpuan ko ang aking sariling nagdarasal katulad sa Islam.
Naging ganap ang kapayapaan sa akin habang nagdarasal ako, at nasabi ko sa aking
sarili, “Sa wakas, alam ko na ngayon kung kanino ako nagdarasal”.

Isang gabi habang nagbabasa ako ng Qur’an, nabasa ko ang mga verses na
“Allah guided those whom He will”, “Allah guided those whom He pleases”, hindi ko
napigilang mapaluha dahil naisip kong isa lamang akong hamak na nilalang subali’t
ginabayan ako ng Dakilang Kataas-taasan.

Dahil natagpuan ko na ang katotohanang aking hinahanap sa matagal na
panahon, taus-pusong niyakap ko ang Islam. Al Hamdu Lillahi Rabbil Aalamin.

Para sa mga kapatid natin na taliwas pa rin ang paniniwala, isipin natin ang
Tanging Nag-iisang Diyos na Siyang lumikha sa ating lahat. Siya na nagbigay sa atin
ng buhay na Kanya ring babawiin ito sa takdang panahon. Samakatuwid, Siya lamang
ang dapat sambahin.

At para naman sa mga kapatid sa Islam, nalalaman kong marami sa atin na
matapos magbalik Islam ay nakaranas na kamuhian ng sariling pamilya, nahiwalay sa
asawa at pinagtawanan ng mga kaibigan. Lagi nating alalahanin na sa sandaling
tinanggap natin ang Islam, we grasp the best handhold in our lives. Lagi sana tayong
gabayan ng Allah (swt) at bigyan lagi ng lakas ng loob sa mga darating pang
pagsubok sa ating buhay. Be patient as we can read from the Holy Qur’an, ”For Allah
is with those who are patient.”

Assalamu alaikum wa Rahmatullaahi wa Barakatuh.
PASASALAMAT
Hinango ang aklat na ito sa tunay na buhay at karanasan ng ilang kababaihang
kapatid sa pananampalataya at kung papano nila tinanggap ang tunay na relihiyon---
Ang Islam.

Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa Allah (Subhanahu wa Ta’ala) sa patnubay
na iginawad Niya sa akin habang isinasagawa ko ang munting aklat na ito. Dalangin
ko sa Kanya na nawa’y bigyan pa ako ng maraming pagkakataon na makapaglingkod
sa Kanya sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng Kanyang relihiyon. Ipinaabot ko rin
ang aking pasasalamat sa mga taong tumulong sa akin at nagbigay ng mga mungkahi
upang mapahusay ang aklat na ito. Nawa’y biyayaan sila ng Allah dito sa mundo at sa
kabilang buhay. Sila ay sina: Sheikh Mohammed Habib Al Kholaqui, Bro. Khalid
Evaristo, Bro. Omar Peñalber, Bro.Mohammed de la Pena, Bro.Jameel Almarez, Bro.
Mansour Meyer, Bro.Yusup Butucan, Bro. Ahmad Jibreel Salas at Sis. Noor Batoon.

Umaasa kaming lahat na makapagdulot nawa ito ng kabutihan at gabay sa mga
mambabasa. Para sa karagdagang kaalaman tungkol sa Islam, maaaring makipag-
ugnayan o tumawag sa:

Philippine Association of Muslimah
Dar Al Eemaan, Incorporated
www.pamdae.com

Room 224 Tia Maria Building, C. V. Starr Avenue
Pamplona II, Las Pinas City, Philippines
Telephone No. ______________
Mobile No. 05 312 3520
Email: luceroc@ngha.med.sa

“Papaano ito mangyayari gayong sinisikap kong maging isang matatag na Kristiyano. Hangga’t maaari, ayaw kong makinig sa kahit kaninong nagpapaliwanNASRA TURLA
NORTHERN SAMAR

Ako po ay tubong Allen, Northern Samar at nanggaling sa pamilyang Romano
Katoliko. Dati rin akong miyembro ng Secular Franciscan Orders at aktibo sa mga
Parish Council groups at iba pang religious groups katulad ng Miraculous Lady at
Nazareno. Sa panahong nasa kalagitnaan na ako ng pagiging relihiyosa, maraming
pumasok na katanungan sa akin. Una, karapat-dapat bang ipatungkol ko kay Jesus
(Alaihis Salam) ang aking panalangin o sa Diyos Ama na lumikha sa lahat?
Pangalawa, si Jesus (a.s) ba’y tunay na anak ng Diyos? Pangatlo, umaangkop ba ang
ginagawa kong mga paglilingkod at pagpupuri sa aking paniniwala sa Panginoong
Lumikha?

Nanatiling mga katanungan iyon sa aking sarili hanggang sa dalhin ako ng
kapalaran dito sa Riyadh, K.S.A. Nagtrabaho ako bilang beautician sa isang shop at
dito pinaliwanagan ako ng aking employer tungkol sa Islam. Dagdag pa rito, ang aking
mga parukyano at isang Muslim na beautician din ang humihikayat sa akin tungo sa
Islam, subali’t nanatiling matigas ang aking paninindigan bilang Kristiyano.

Inabot ako ng limang taon na nanatiling sarado ang puso at isip sa Islam
hanggang sa magkaroon ako ng panaginip sa magkasunud-sunod na buwan ng
September, October and November ng taong 1996. Pumasok daw ako sa Masjid na
kasama ang aking inang tatlong taon nang patay ng mga panahong yaon. Nakita ko
ang aking sariling sinasaliksik ang lahat ng bagay sa loob ng Masjid. Magkatulad ang
pangitain kong iyon sa loob ng tatlong buwan. Nang sumapit ang sumunod na buwan
ng Disyembre, nagkaroon uli ako ng pangitain. Nakita ko ang aking sariling nasa itaas
ng entablado sa harap ng maraming tao at sinasabihan ko sila ng Allahu Akbar! Allahu
Akbar! Salah! Salah! Nagising ako sa lakas ng boses ko at nanginginig ako’t
kinilabutan sa aking pangitaing iyon. Kaagad akong nanalangin sa oras na iyon at
sabay tanong sa ating Panginoong Lumikha na bakit ako nanaginip ng ganoon,
nangangahulugan bang ako’y magiging Muslim? Subali’t ang malaking tanong ay ito:
Papaano ito mangyayari gayong sinisikap kong maging isang matatag na Kristiyano.
Hangga’t maaari, ayaw kong makinig sa kahit kaninong nagpapaliwanag ng tungkol sa
Islam.

Hanggang dumating ang taong 1997, buwan ng Pebrero nang makilala ko ang
isang anak ng Pakistaning Tabligh na tumigil ng isang taon sa Markaz, Marawi upang
magpalaganap ng Islam. Humanga ako sa ispiritwal na paninindigan ng kanyang ama
na nagtulak sa akin upang saliksikin kung ano nga bang mayroon sa Islam na sinasabi
nilang “Islam is very good and beautiful”. Nasundan pa iyon nang minsa’y nakapakinig
ako sa isang lecturer tungkol sa Islam nang hindi sinasadya. Ginanap ito noong buwan
ng Marso. 1997. Magmula noon ay unti-unting bumukas sa puso ko at isipan ang
kahulugan ng Islam. At naging masugid ako sa pagbabasa ng iba’t ibang mga aklat
tungkol dito. Halos lahat ng katanungan ko noong Kristiyano pa ako’y nasagot na,
Alhamdu Lillah! Kaya sinabihan ko ang aking employer na nais kong mag-Shahada na
o pagbibigay-saksi ng aking pananampalataya sa Islam. Hindi kaagad pumayag ang
aking employer dahil na rin sa nakita niyang malaking pagtanggi noon at ang
pinamalas kong katatagan ng pagiging Kristiyano ko. Kaya’t naantala ang katuparan
ng pasiyang ito hanggang sa dumating ang buwan ng Hulyo. Talagang nahikayat ko
siyang handang-handa na akong maging Muslim. Kaya noong maghrib time (takip-
silim) ng Hulyo 28, 1997, Alhamdu Lillah, naging Nasra Turla ang dating Elena Turla.
Maraming salamat sa ating Tagapagpala---Ang Allah (swt).

“Hindi nangangahulugan na kapag ang tao ay isinilang sa magulang na Muslim, batid na niya ang lahat tungkol sa Islam.”

SITTI RAYAM DELA TORRE
SULU, PHILIPPINES

Ako po si Sitti Rayam dela Torre, ipinanganak na isang Muslim at tubong Siasi,
Sulu, Philippines. Kabilang ako sa tribong Tausog. Isang bagay ang aking
maipagmamalaki dahil nakamulatan kong relihiyoso ang aking pamilya at ipinamulat
sa amin ang tamang katuruan ng Islam. Mula sa pagkabata, sinanay na kami ng aking
mga magulang na bumasa ng Qur’an sa wikang Arabik. Gayunpaman, kinakailangan

pa ring pag-aralang mabuti ang wastong pagbigkas nito. Ito ang naging malaking
problema sa akin dahil alam kong may kakulangan pa rin ako sa tamang pagbigkas
nito na maaaring magkaroon pa ng ibang kahulugan.

Nang magpunta ako dito sa Saudi Arabia, marami akong natutuhan tungkol sa
Islam sa pamamagitan ng iba’t ibang babasahin lalo na ang English translation ng
Qur’an, at gayundin sa paliwanag ng mga Muslim sa paligid ko. Tuwing gabi
nakaugalian kong sanayin ang aking sarili sa pagbabasa tungkol sa Islam subali’t
pakiramdam ko’y hindi pa rin sapat ang aking ginagawa. Hanggang sumapit ang isang
araw na naimbita akong dumalo sa pagtitipon sa center para sa kababaihang Muslim.
May mga Islamic lectures tuwing Biyernes daw dito. Kami ng mga kasamahan kong
mga born Muslims ay nagsitungo sa paaralang ito upang pagyamanin ang aming
kaalaman tungkol sa Islam. Alhamdu Lillah, sa tulong ng mga namamahala at mga
Arab sisters na matiyagang nagtuturo sa amin sa wastong pagbasa ng Qur’an, unti-
unti kaming natututo sa mga katuruan ng Islam. Insha Allah, mabigyan nawa ng full
support ang paaralang ito dahil malaking tulong ang naidudulot nito sa aming mga
Muslim at sa mga di pa Muslim na nagnanais malaman ang tungkol sa Islam.

Taus-puso akong nananawagan sa iba pang “ born Muslims” na sana’y
dagdagan natin ang kaalaman tungkol sa Islam. Hindi nangangahulugan na kapag
ang tao ay isinilang sa magulang na Muslim, batid na niya ang lahat tungkol sa Islam.
Sa aking natutuhan, dapat nating pag-aralan ang Islam from the cradle to the grave,
and the more you seek knowledge the better you become as a Muslim. Pinatitibay ng
kaalaman ang ating pananampalataya.

Nagpapasalamat ako sa pamunuan ng center na nabanggit na binuo para sa
kapakanan ng mga kababaihang Muslim. Open din ito sa mga di pa Muslim na nais
malaman ang tungkol sa Islam. Nawa’y bigyan ng Allah ng ibayo pang kakayahan ang
pamunuan ng center at magpatuloy nawa ang proyektong ito. Jazakumu Allahu
Khayran.

“Bakit Ko Niyakap Ang Islam?NORAH (NORIE) PARADO TUBIO
DASMARINAS, CAVITE

Tanong: Bakit Ko Niyakap Ang Islam? Isang napakagandang tanong. Hindi ko
pinili ang maging Muslim bagkus, ang Allah (swt.) ang pumili sa akin nang sumapit na
ang takdang panahon, in His own purpose and His own reason. Naganap ang lahat
nang hindi ko halos namalayan. Natuklasan ko na lamang ang sarili kong binibigkas

ang “Shahada”. Isang patunay ng aking pagtanggap na walang Diyos maliban sa
Dakilang Allah, at si Muhammad ang Kanyang Huling Propeta. Pakiramdam ko
noon, para akong nakalutang sa ulap. Isang damdaming di maipaliwanag. Ni hindi ko
alam kung ano ang dahilan at nagawa kong talikuran ang dati kong relihiyon at
tanggapin sa aking puso ang Islam. Naramdaman ko na lamang na sa bawa’t araw na
dumating sa buhay ko, lalo lamang lumiliwanag ang mensahe ng Allah at ang
Kanyang mga kautusan na dapat kong tupdin. Sa simula, totoong nahirapan akong
sumunod sa mga alituntunin ng Islam, subali’t dahilan sa aking malaking takot at
pagmamahal sa Allah, lakip na rin ang pagnanais na mapasa-Paraiso sa Kabilang
Buhay, nagsisikap akong magampanan ang aking tungkulin bilang isang mabuting
Muslim.

Tatlong buwan, matapos akong mag-Shahada nakilala ko ang ‘the right man’
para sa akin. Isipin na lamang na pagkaraang mag-Muslim ako, doon ko pa nakilala
ang aking magiging asawa. Ikinasal kami at makalipas ang isang taon, isinilang ko ang
isang malusog na sanggol na babae, Allahu Akbar!

Alhamdulillah, naging maliwanag sa akin kung ano ang Islam at ang pagiging
mabuting Muslim. Nauunawaan ko na ang mga pangyayaring naganap sa buhay ko.
Hindi rin naman naging mahirap para sa aking ina at mga kapatid ang ginawa kong
pag-akay sa Islam. Mas mahirap pa ngang paliwanagan ang mga taong hindi ko
kaanak dahil pawang mga masasakit na salita ang naririnig ko sa kanila. Hindi ko na
lamang iyon pinansin. Nauunawaan kong maraming mga pagsubok ang aking
daranasin. I could not just please everybody, ito ang aking naiisip. Madalas, sabi nila
na kaya raw nagko-cover ng buhok ang mga babaing Muslim dahil mayroon daw
motibong masama. Masakit na marinig ang bagay na ito, lalo na nga’t ‘it takes time’
din bago ko nagawang magtakip ng buhok. Dahil sa narinig kong iyon, nagkaroon ako
ng lakas ng loob upang ipaliwanag sa kanila ang utos ng Allah (swt) na nakasaad sa
banal na Qur’an.

Lahat tayong nilikha dito sa mundo ay mamamatay at ibabalik sa ating
Tagapaglikha. Huhusgahan ang bawa’t isa sa atin ayon sa ating mga gawa. Kaya
habang may panahon pa, sikapin nating iwasto ang ating mga gawa at sundin ang
kautusan ng Allah (swt). Sa sandaling magpasiya tayong sumunod sa Kanyang ipinag-
utos, Siya ang magbibigay ng lakas sa bawa’t isa sa atin upang isagawa ito. Magtiwala
tayo sa Allah (swt) at sundin ang Kanyang mga salita. Sikapin nating makamtan ang
Kanyang Paraiso sapagka’t hindi kayang ilarawan ang kagandahan nito.

“Bakit Ko Niyakap Ang Islam”

NORAH (NORIE) PARADO TUBIO
DASMARINAS, CAVITE

Tanong: Bakit Ko Niyakap Ang Islam? Isang napakagandang tanong. Hindi ko
pinili ang maging Muslim bagkus, ang Allah (swt.) ang pumili sa akin nang sumapit na
ang takdang panahon, in His own purpose and His own reason. Naganap ang lahat
nang hindi ko halos namalayan. Natuklasan ko na lamang ang sarili kong binibigkas

ang “Shahada”. Isang patunay ng aking pagtanggap na walang Diyos maliban sa
Dakilang Allah, at si Muhammad ang Kanyang Huling Propeta. Pakiramdam ko
noon, para akong nakalutang sa ulap. Isang damdaming di maipaliwanag. Ni hindi ko
alam kung ano ang dahilan at nagawa kong talikuran ang dati kong relihiyon at
tanggapin sa aking puso ang Islam. Naramdaman ko na lamang na sa bawa’t araw na
dumating sa buhay ko, lalo lamang lumiliwanag ang mensahe ng Allah at ang
Kanyang mga kautusan na dapat kong tupdin. Sa simula, totoong nahirapan akong
sumunod sa mga alituntunin ng Islam, subali’t dahilan sa aking malaking takot at
pagmamahal sa Allah, lakip na rin ang pagnanais na mapasa-Paraiso sa Kabilang
Buhay, nagsisikap akong magampanan ang aking tungkulin bilang isang mabuting
Muslim.

Tatlong buwan, matapos akong mag-Shahada nakilala ko ang ‘the right man’
para sa akin. Isipin na lamang na pagkaraang mag-Muslim ako, doon ko pa nakilala
ang aking magiging asawa. Ikinasal kami at makalipas ang isang taon, isinilang ko ang
isang malusog na sanggol na babae, Allahu Akbar!

Alhamdulillah, naging maliwanag sa akin kung ano ang Islam at ang pagiging
mabuting Muslim. Nauunawaan ko na ang mga pangyayaring naganap sa buhay ko.
Hindi rin naman naging mahirap para sa aking ina at mga kapatid ang ginawa kong
pag-akay sa Islam. Mas mahirap pa ngang paliwanagan ang mga taong hindi ko
kaanak dahil pawang mga masasakit na salita ang naririnig ko sa kanila. Hindi ko na
lamang iyon pinansin. Nauunawaan kong maraming mga pagsubok ang aking
daranasin. I could not just please everybody, ito ang aking naiisip. Madalas, sabi nila
na kaya raw nagko-cover ng buhok ang mga babaing Muslim dahil mayroon daw
motibong masama. Masakit na marinig ang bagay na ito, lalo na nga’t ‘it takes time’
din bago ko nagawang magtakip ng buhok. Dahil sa narinig kong iyon, nagkaroon ako
ng lakas ng loob upang ipaliwanag sa kanila ang utos ng Allah (swt) na nakasaad sa
banal na Qur’an.

Lahat tayong nilikha dito sa mundo ay mamamatay at ibabalik sa ating
Tagapaglikha. Huhusgahan ang bawa’t isa sa atin ayon sa ating mga gawa. Kaya
habang may panahon pa, sikapin nating iwasto ang ating mga gawa at sundin ang
kautusan ng Allah (swt). Sa sandaling magpasiya tayong sumunod sa Kanyang ipinag-
utos, Siya ang magbibigay ng lakas sa bawa’t isa sa atin upang isagawa ito. Magtiwala
tayo sa Allah (swt) at sundin ang Kanyang mga salita. Sikapin nating makamtan ang
Kanyang Paraiso sapagka’t hindi kayang ilarawan ang kagandahan nito.

“Naging makulay ang dating magulo at masalimuot kong buhay at Wallahi! Ginagampanan ko na ang Salaah nang limang beses sa isang araw at nagawa ko naMARYAM ( MARISEILLE) TANES REAL
BACOLOD CITY, NEGROS OCCIDENTAL

Sa Ngalan ng Allah, Ang Mapagpala, Ang Mahabagin. Ang lahat ng pagpupuri ay

sa Allah lamang, ang Panginoon ng mga Daigdig. Nawa’y ang Kanyang

kapayapaan ay mapasa Kanyang Propeta na si Muhammad , sa kanyang

pamilya, mga kasamahan at sa lahat ng tumatahak sa tuwid na landas hanggang

sa huling araw. Ang sinumang may patnubay ng Allah, walang sinumang

makapagliligaw sa kanya, at sinumang hindi patnubayan ng Allah, walang

sinumang makapagbibigay patnubay sa kanya. Sumasaksi ako na walang Diyos

maliban sa Allah, at sumasaksi ako na si Muhammad ay Kanyang Sugo at

Propeta.

Taong 1993 nang niyakap ng Tatay ko ang Islam. Nabigla ako at hindi ko alam
kung bakit siya nag-Muslim. Lumipas ang ilang buwan at siya’y nag-abroad. Naisip
kong kaya niya niyakap ang Islam para may proteksyon siya pagdating sa Gitnang
Silangan o Middle East. Dahil ang tanging alam ko kapag nasa Saudi at Muslim ka,
walang gugulo sa iyo. Palaging ipinaliliwanag ng tatay ko ang tungkol sa Islam sa
tuwing susulat siya sa amin. Sinabi pa niyang pumunta daw kami sa Islamic Center
para makinig ng lecture, pero walang sumunod sa amin kahit isa. Naisip ko tuloy na,
aba… seryoso talaga ang tatay ko sa pagiging Muslim niya!

December 30, 1995 nang pumasok ako sa pananampalatayang Islam. Nguni’t sa
pakiramdam ko’y parang bukang-bibig lamang ito. Hindi ito bukal sa kalooban dahil
naiisip kong kapag nakarating ako ng Maynila, kakantsawan ako sa aking pagiging
Muslim”. Dahil nga bagong Muslim ako, binigyan ako ng Tatay ko ng babasahin kung
papaano isagawa ang Salaah o pagdarasal, at mga maikling surah o pahina sa Banal
na Qur’an. Sa totoo lang, sa dalawang taong nilagi ko sa Maynila hindi ko naisagawa
ang Salaah ng limang beses sa isang araw bagama’t isang obligasyon ito ng isang
tunay na nananampalataya. Hindi ko rin alam kung ano ang tunay na kahulugan ng
Islam at kung sino ang tinatawag na Muslim. Kaya naman kapag tinatanong ako ng
mga kasamahan ko sa trabaho, wala akong maisagot.

Isang araw, naisip kong Muslim nga ako, subali’t bakit hindi ko ginagawa ang
tungkulin ko bilang isang Muslim. Kahima’t nagpabaya ako sa aking tungkulin, patuloy
ko pa ring tinatamasa ang mga biyayang handog ng Allah at kailan man ay hindi Niya
ako pinabayaan. Ang tanong ko sa aking sarili, ano pa kaya kung gawin ko ang aking
obligasyon bilang isang Muslim, lalung-lalo na ang Salaah at iwasan ko ang mga
bagay na labag sa turo ng Islam, marahil mas maraming biyaya akong matatanggap
mula sa Allah? Napag-isipan ko rin ang mga nasayang na panahon, pinagsisihan ang
mga gawaing walang kabuluhan na hindi nagbigay silbi sa akin bilang Muslim. Simula
sa mga araw na iyon, itinigil ko ang pa “good time-good time” ika nga, at sinimulan ko
na ring maghanap ng kaalaman tungkol sa Islam.

Pumunta ako ng ISCAG (Islamic Studies, Call & Guidance) na dating nasa
Cubao tuwing Linggo at isa sa mga sisters doon ang nagpaliwanag sa akin kung ano
ang Islam, kung ano ang pakay nito, at kung bakit tayo nabubuhay dito sa mundo.
Hindi ko rin pinalampas ang paanyaya ng aking kaibigan na dumalo sa lecture na may
pamagat na “Status of Women in Islam”. Isang napakagandang topic na maliwanag
itong tinalakay ng isang magaling na lecturer. Noong araw ng lecture na ‘yon
nakaramdam ako ng lubos na kasiyahan dahil marami akong nakasalamuhang mga
Muslim sisters.

Umuwi ako sa amin para magbakasyon at sinalubong ako ng balitang may isang
brother na nagpaalam sa tatay ko na gusto akong mapangasawa. Hindi naging
maganda sa aking pandinig ang balitang yaon at ang sagot ko sa kanila, “Bata pa ako,
ayoko pang mag-asawa at gusto ko pang mag-enjoy sa aking pagkadalaga!”. Bumalik
ako ng Maynila na ‘yon ang naging palaisipan ko. Sumulat sa akin ang brother na iyon
at dinadawahan (pagbibigay impormasyon sa Islam) niya ako, pinadadalhan niya rin
ako ng kung anu-anong klaseng libro at sabi pa niya “hinahamon kitang pag-aralan mo
ng mabuti ang Islam”. Dumalangin ako sa Allah na, “Oh Allah! Kung ito man ang
lalaking tutulong sa akin para tumibay ang aking Iman o pananampalataya at
magdadala sa akin sa Paraiso o Jannah (Insha Allah), hindi ako magdadalawang-isip
na magpakasal sa kanya. Allahu Akbar! Dininig ng Allah ang aking panalangin. Umuwi
siya at nagpakasal kami. Naging makulay ang dating magulo at masalimuot kong
buhay at Wallahi! Ginagampanan ko na ang Salaah nang limang beses sa isang araw
at nagawa ko na ring mag-ayuno. Naging iba na rin ang pananaw ko sa buhay. Palagi
niya akong sinasabihan na makuntento sa mga bagay na natatamo natin maging
malaki man o maliit ito, at palaging magpasalamat sa Allah sa mga biyayang ibinibigay
Niya lalo na ang pagiging Muslim natin.

Al-Hamdu Lillah! Ibinigay sa akin ng Allah si ‘Isa, ang aking mister at si Khawlah,
ang aming anak. Hanggang ngayon, patuloy pa rin akong humihingi ng tawad sa Allah
sa mga nagawa kong labag sa turo ng Islam sa mga nakaraang panahon na
sinasabing “Days of Jahiliyah or Ignorance”, noong bagong Muslim pa lamang ako at
kulang sa kaalaman.

Hindi nagtagal nakarating ako sa lugar na tinatawag na Land of the Prophet---
ang gitnang silangan. Naragdagan dito ang aking kaalaman tungkol sa Islam sa
pamamagitan ng pag-attend ko sa mga lectures. Dito ko rin nakita uli ang sister na
dating nagbigay sa akin ng lecture doon sa ISCAG. Hindi rin ako nag-atubiling
tanggapin ang kanilang imbitasyong dumalo sa kanilang field trip. Noon din ay
nagsimula akong mag-attend sa tinatawag nilang “Dar Al-Eemaan”. Tinuturuan kami
roon kung paano magbasa ng Qur’an. May Arabic classes at Islamic lectures din.
Gayundin, tinuturuan kami sa mga paraan ng pagda-da’awah at good moral values.

Ang aking payo sa mga kapwa ko Muslim, pagbutihin po natin ang pagsamba sa
Allah. Gumawa po tayo ng mga bagay na magbibigay ng kabutihan sa atin sa
kabilang buhay. Iwasan natin ang mga bagay na labag sa turo ng Islam at labag sa
mga aral ni Propeta Muhammad . Patatagin natin ang ating Iman at lagi tayong
mag-Dhikr (remembering Allah) dahil ang Dhikr ay pagkain ng ating kaluluwa. Truly,
the only religion in the sight of Allah is Islam. Assalamu alaykum wa Rahmatullahi wa
Barakatuh.